« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (ul. Brněnská)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (ul. Brněnská)
llllliílíillliil || || illill
<br> muslvpžtvůwls
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br> III/Illliillil
<br>,' '“ d Číslo do or.Číslo jednací: Čj.SLP-OV/19907-21/KZA “533,25 p Spisová značka: Sp.SLP-OV/3789-2021/KZA ____/_/___/_/£»j;f'_f Vyřizuje/linka: Bc.Zaneta Kryštofová/5333044OO Došlo dne ZQ_-_U_3_'__2_UZl meovateh E-mail: krystofova©slapanicecz ' ————,ťl/ v Brně dne: 23.03.2021 _ _ -,/,_____________ Datová schránka: 2xfbbgj C-J-1/%'————/Sťq€ alf—',ÚóUkládací znak: „ % Priloha: —————————————————————————————
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě žádosti spol.Montgas,a.s <.>,se sídlem U Kyjovky 3953/3,695 01 Hodonín,IČO 25347781; zastoupena na základě plné moci spol.Trasig s.r.o <.>,se sídlem Jízdárenská 590/2a,682 01 Vyškov,IČO 26922151 (dále též „podatel") ze dne 08.03.2021 a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.š 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona osilničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici: č.Ill/15267 ul.Brněnská v obci Střelice
<br> na účelové komunikací: na pozemku p.č.7540/2 v k.ú.Střelice u Brna
<br> z důvodu: realizace stavby „III/15267 — obec Střelice — Reko VTL RS Střelice — u Benziny“
<...

Načteno

edesky.cz/d/4548943

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz