« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - ČEPS, a.s. – Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti dle § 46 (ochranná pásma)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění (1.03 MB)
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
<br> na povinnosti podle ustanovení 5 46 (ochranná pásma) a g 24,odst.3,písm.g) zákona č.458/2000 Sb.o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)
<br> Společnost ČEPS,a.s <.>,je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí.Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma,která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem.V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS,a.s <.>
<br> Podle ustanovení 5 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení,která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m,u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1.1.1995).Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m <.>
<br> Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené V431/432 vlastněné a provozované naší společností,u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností 20 m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení <.>
<br> Na základě © 46,odst.9 a © 24,odst.3,písm.9) zákona č.458/2000 Sb.vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků,aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu,které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy <.>
<br> Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS,a.s <.>,svoji povinnost vyplývající ze zákona č.458/2000 Sb <.>
<br> Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č.458/2000 Sb <.>,5 46,odst.9 (energetický zákon) <.>
<br> V.“Současně oznamujeme,že do 14 dnů vyhledají vlastníky pozemků,na kter...

Načteno

edesky.cz/d/4548203

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz