« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 19.1.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu (798.76 kB)
Obec Češov Češov 49
<br> 5 06 0.1 Jičín
<br> Příloha č.1
<br> Zápisu ze zasedánigastupitelstva obce Češov dnuea.<.> 2021 — Prezenční listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:,Podpis:
<br> Hynková Vendula ff <,>
<br> Kořínek Viadimír
<br> XXXXXXX XXXX
<br> : XXXX XXXXX -.——II XX! ';;cžŠSŠ—f'“
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX X'X'
<br> Třídění RS Ukazatele
<br> celkem ukazatele: nové | edaňové lové celkem
<br> ukazatele ní služ a územní hos řstuí ohřebníctví běr & svoz komunálního du komunálních dů : finančních ístní ráva
<br> - závazné Nelnv.té tra : Všeob.<.> s SR Neínv.até transfe ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> celkem Rámcové ukazatele: Provozní ' celkem Ka lové
<br> UK? <.>
<br> 4 559 KČ
<br> 1 060 00 Kč 437 900 00 Kč - Kč
<br> 70 800 00 Kč
<br> 351 500,00 Kč 23 400 00 Kč 5 000 00 Kč
<br> 5 000 00 Kč 49 000 00 Kč 2 000 00 Kč
<br> 2 000 00 Kč
<br> - K
<br> 70 800 00
<br> 3 195 00
<br> 2 9?0 204 00 K 225 000 00
<br> Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (COPA)
<br> 1039 Ostatní záležitostí lesního hospodářství 23 000,00 Kč 2212 Silnice 250 000,00 Kč 2310 Pitná voda 390 000,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20 000,00 Kč 2341 vodní díla v zemědělské krajině 80 000,00 Kč_ 3111 Mateřské školv 3 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 000,00 Kč 3341 Rozhlas a televize 13 000.00 Kč 3399 Ostatní záležitostí kultury,církví a sděl,prostředků 36 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 125 000,00 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 49 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 75 000,00 Kč
<br> 3632 Pohřebnictví 150 000,00 Kč 3635 Územní plán too 000,00 Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 235 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 575 000,00 Kč 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 25 000,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 55 000,00 Kč 5213 Krizová opatření 50 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obci 482 000,00 Kč 6114 Volby do parlamentu...
k nahlédnutí (19.51 kB)
Zápis
z 1.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 19.3.2021,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L <.>,Zajíček J <.>,XXXX M <.>
Nepřítomen :
<br> X.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L.Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatelem V.Hynkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<.>
<br>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující programustavujícího zasedání:
Návrh programu:
Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
<br> Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Schválení rozpočtu na rok 2021
<br> Schválení Dodatku č.1 Obecně závazné vyhlášky obce Češov č.2/2020,o místním poplatkuza provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Schválení dodavatelů na vyhotovení projektové dokumentace k výstavbě multifunkčního hřiště
<br> Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2022– 2024
<br> Různé
<br> Diskuze
<br> Z...

Načteno

edesky.cz/d/4547118

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
24. 11. 2022
24. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz