« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

atc6919109143582178746.pdf (PDF 3.15 MB)
NÁVRH
dopravně inženýrského opatření
<br> (DIO)
<br> Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
<br> v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ <,>
<br> zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX - oprava komunikace II/XXX
<br>
<br> razítko DOSS
<br> Objednatel:
<br> Akce:
<br> Obsah:
<br> Formát: A3
<br> Zodpovědná osoba:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Vypracoval:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Kreslil:
<br> XXXXX XXXXX
<br> Měřítko:
<br> Datum: XX/XXXX
<br> Účel: DIR
<br> Paré č.:
<br> Číslo výkresu:
<br> XXXXX XXXXXXXX - oprava komunikace II/XXX
<br> Návrh DIO - I.etapa
<br> M-Silnice a.s <.>
<br> B1
<br> E13
Z2+3x S1
<br> M
IM
O
<br> VO
ZIDLA
<br> STAVBY
<br> B1
E1
<br> 3
<br> Z2
+3
<br> x
S1
<br>
<br> M
IM
O
<br> V
O
Z
ID
L
A
<br> S
TA
V
B
Y
<br> NB
B1
<br> Z2
<br> B2
4a
<br> NB
B1
<br> Z2
<br> NB
<br> B1
<br> Z2
<br> NB
B1
<br> Z2
<br> IP10a
<br> IP10a
<br> IP10a
<br> IP
10
<br> aA
9
<br> N
BB1
<br> Z2
<br> NB
B1 Z2
<br> NB
B1
<br> Z2
<br> NB
B1 Z2
<br> IP1
0a
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10a
<br> NB
B1
<br> Z2
<br> C2
f
<br> E1
3
<br> M
IM
O
<br> VO
ZI
D
LA
<br> ST
AV
B
Y
<br> IP
10
<br> b
<br> IP
10b
<br> Bude zajištěn bezpečný přístup
do nemovitostí dotčených stavbou!
<br> Otevřené výkopy budou zajištěny proti
pádu chodců a za snížené viditelnosti
budou osvětleny!
<br> Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
<br> v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ <,>
<br> zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> B2
4b
<br> C2c
<br> E13
M
IM
O
<br> VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> 30
B20a
<br> IP
10a
<br> IP1
0a
<br> s
flu
<br> ore
sce
<br> nč
ním
<br> po
za
<br> dím
<br> T E
X
<br> T
<br> IP
22
<br> -
NE
<br> PR
ŮJ
<br> EZ
DN
<br> Á
<br> OB
LA
<br> ST
<br> datu
m
<br> B28
<br> E13 datum
<br> E8b
<br> B28
<br> datum
<br> E13 datum
<br> datu
m
<br> B28
<br> E13 datum
<br> E8b
<br>
<br> B1
<br> E1
3
<br> Z2
...
atc6073952012059303270.pdf (PDF 431.76 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-29548/2021-MASPE
<br>
SEDOZ DZ s.r.o.IČ 24218537
Primátorská č.p.296/38
180 00 PRAHA 8
<br>
Naše sp.zn.: OD-4583/2021-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 23.03.2021
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX <,>
jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust <.>
§ 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> na základě žádosti podané dne 12.02.2021 M-Silnice a.s <.>,IČ: 42196868 se sídlem Husova
1697,530 03 Pardubice v zastoupení společnosti SEDOZ DZ s.r.o <.>,IČ: 24218537 se sídlem
Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 (dále jen „žadatel“),podle ust.§ 171 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle ust.§ 77
zákona o silničním provozu
<br>
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
<br>
<br> na silnicích č.II/331,II/610,II/101 a II/244 v k.ú.XXXXX XXXXXXXX,k.ú.Záryby,k.ú.Kostelec nad
Labem,k.ú.Ovčáry,k.ú.Dřísy,k.ú.Lhota u Dřís,k.ú.Křenek a k.ú.Borek nad Labem,v rámci
akce „Stará Boleslav – oprava komunikace II/331“ <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a
odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Praha venkov - Východ,č.j.KRPS-
37304-1/ČJ-2021-011506 ze dne 16.02.2021 a Policie ČR Krajské ředitels...

Načteno

edesky.cz/d/4546744

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz