« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Týniště, Dolce, Netunice, Štěnovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS Štěnovice (533.11 kB)
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> Na základě usneseníuRady města Přeštice ze dne 9.11.2020,č.497f2020 a usnesení Zastupitelstva obce Štěnovice ze dne 4.11.2020,č.6/2020,uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br> Článek |.Smluvní strany
<br> 1.Město Přeštice zastoupené starostou města: Mgr.Karlem Naxerou se sídlem: Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice “" lČO: 00257125 _v -_ Plzeňský kraj vrívz-.; jako obec s rozšířenou působností „„.<.>.„ _ __ „;; 29.7272320 (dále jen „město Přeštice“) " ' ' ' ' ' " ' ' ' '" ' " '-'
<br> :**-“ '- '-.:.<.> -"- „:!:-—
<br> 2.Obec Štěnovice lá % / zastoupená starostou obce: Petrem SĚWKQmJČŽZOZÚAM se sídlem: Čižická 133,33209 Štěnovice IČO: 00257303 Plzeňský kraj ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (dále jen „obec Stěnovice“)
<br> Článek ||.Předmět smlouvy
<br> Orgány města Přeštice budou namísto orgánů obce Štěnovice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Štěnovice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.Na základě této smlouvy budou orgány města Přeštice věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Štěnovice <.>
<br> Článek lll.Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Orgány města Přeštice budou v souladu s ustanovením & 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve správním obvodu obce Štěnovice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Štěnovice účinnými právními předpisy <.>
<br>,Článek lv.Uhrada nákladů
<br> Za vykon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Štěnovice ze svého rozpočtu městu Přeštice na jeho účet č.19-82930110100 příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jeden vyřízeny přestupek.Příspěvek se uhradí za každé pololetí dle vyřízených přestupků na základě faktury se splatností 15 dnů ode dne doručení <.>
<br> Článek V.Doba trván...
VPS Netunice (514.08 kB)
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> Na základě usnešení Rady města Přeštice ze dne 9.11.2021,č.4999020 a usnesení Zastupitelstva obce Netunice ze dne 2.11.2020,č.121,uzavírají níže uvedené smluvní - strany tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br> Článek |.Smluvní strany
<br> 1.Město Přeštice ' _„zasto'ůpeně starostou města: Mgr.Karlem Naxerou se sídlem: Mašarykovo nám.107,334 01 Přeštice
<br> IČO: 00257125 Plzeňský kraj - jako obecsrozšiřenou působností „L-:-.' - ' — Ý,--.ir-sfšn'j 2.9?27' (dále jen „město Přeštice“) ' -"
<br> rn.: -
<br> 2.Obec Netunice _ „ _,? “ “,WÍ / zastoupená starostou obce: Ing.Vladisíáv'em'Soukupem "2 ' J“ && Áža/(Šý
<br> se sídlem: Netunice 69
<br> IČO: 00256994
<br> Plzeňský kraj
<br> ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (dále jen „obec Netunice“)
<br> Článek ||.Předmět smlouvy
<br> Orgány města Přeštice budou namísto orgánů obce Netunice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Netunice v rozsahu vymezeném touto smlouvou.Na základě této smlouvy budou orgány města Přeštice věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Netunice <.>
<br> Článek Ill.Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Orgány města Přeštice budou v souladu s ustanovením 5 105 zákona č.250/2016 Sb.<.> o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve správním obvodu obce Netunice veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Netunice účinnými právními předpisy <.>
<br>,Článek lV.Uhrada nákladů
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Netunice ze svého rozpočtu městu Přeštice na jeho účet č.19-82936110100 příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jeden vyřízený přestupek.Příspěvek se uhradí za každé pololetí dle vyřízených přestupků na základě faktury se splatností 15 dnů ode dne doručení <.>
<br> Článek v.Doba trvání smlouvy
<br> Tato sml...
VPS Dolce (552.59 kB)
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> Na základě usnesení Rady města Přeštice ze dne 9.11.2020,č.502/2020 a usnesení Zastupitelstva obce Dolce ze dne 18.12.2020,č.105/12f2020,uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br> Článek [.Smluvní strany
<br> 1.Město Přeštice zastoupené starostou města: Mgr.Karlem Naxerou se sídlem: Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice IČO: 00257125.- * Plzeňský kraj
<br> *.<.> * <.>
<br> „jj-l
<br> jako obec s rozšířenou působností p?i? __.<.>._ <.>,<.>.(5.35 22477
<br> (dále jen „město Přeštice“) V? *- -'
<br> 2.Obec Dolce zastoupená starostou obce: Miroslavem Mrázem - se sídlem: Dolce 100 lČO: 00574163 Plzeňský kraj ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (dále jen „obec Dolce“)
<br> Článek ||.Předmět smlouvy
<br> Orgány města Přeštice budou namísto orgánů obce Dolce vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Dolce v rozsahu vymezeném touto smlouvou.Na základě této smlouvy budou orgány města Přeštice věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Dolce <.>
<br> Článek |||.Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Orgány města Přeštice budou v souladu s ustanovením 5 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve správním obvodu obce Dolce veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Dolce účinnými právními předpisy <.>
<br>,Článek |v.Uhrada nákladů
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Dolce ze svého rozpočtu městu Přeštice na jeho účet č.19-829361/0100 příspěvek ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jeden vyřízený přestupek.Příspěvek se uhradí za každé pololetí dle vyřízených přestupků na základě faktury se splatností 15 dnů ode dne doručení <.>
<br> - _ A; „_3.fas/_.<.> Zá-.-ac;ěé:<f?/„
<br> ff <.>
<br> článek V.Doba trvání smlouvy
<br> Tato smlouva se uz...
VPS Týniště (547.66 kB)
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> Na základě usnesení Rady města Přeštice ze dne 12.01.2021,č.212021 a usneseni Zastupitelstva obce Týniště ze dne 28.12.2020,č.74/12/20,uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu <.>
<br> Článek |.Smluvní strany
<br> 1.Město Přeštice zastoupené starostou města: Mgr.Karlem Naxerou se sídlem: Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice IČO: 00257125
<br> Plzeňský kraj „ “ _ yt; 3.202?
<br> jako obec s rozšířenou působností ______Í„ ___“ ___.<.> --.<.> _--_ (dále jen „město Přeštice")
<br> 2.Obec Týniště \,<,>.: zastoupená starostou obce: Lubomírem Kaslém ' se sídlem: Týniště 7 ICO: 00574252 Plzeňský kraj ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice (dále jen „obec Týniště')
<br> Článek ||.Předmět smlouvy
<br> Orgány města Přeštice budou namísto orgánů obce Týniště vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Týniště v rozsahu vymezeném touto smlouvou.Na základě této smlouvy budou orgány města Přeštice věcně a místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce Týniště <.>
<br> Článek m.Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti
<br> Orgány města Přeštice budou v souladu s ustanovením 5 105 zákona č.25012016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,vykonávat ve správním obvodu obce Týniště veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Týniště účinnými právními předpisy.Článek lV.Úhrada nákladů
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Týniště ze svého rozpočtu městu Přeštice na jeho účet č.19-829361/0100 příspěvek ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jeden vyřízený přestupek.Příspěvek se uhradí za každé pololetí dle vyřízených přestupků na základě faktury se splatností 15 dnů ode dne doručení <.>
<br>,-.524.krvácí) /
<br> x
<br> Článek V.Doba trvání smlouvy
<br> Tato smiouva se uzavírá na dobu neurčitou.Tato smlouva je...

Načteno

edesky.cz/d/4546319

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz