« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o konání sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021 v České republice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace_sčítání lidu 2021 zde ke stažení (3.93 MB)
_o_í
sčítání lidu <,>
domů a bytů
<br> www.sciioni.cz
<br> ozNÁMENí
českého stotistického úřodu ze dne 9.2.2O2l
<br> O KONÁNÍ SČÍrÁNÍ UDU,DOMÚ A BYTŮ
v RocE 2o2l v črsrÉ REPUBtlcE
<br> Podle zókona č.332/2020 Sb <.>,o sčítóní lidu,domů
o bytů v roce 2a21 q o změně zókono č.89/1995 Sb.<,>
o stóiní stotistické službě,ve znění pozdelšich předpisů <,>
(dóle ien,<,> zókon"I bude no celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítóní lidu,domů o bytů (dóle ien
/,sclíonl | <.>
<br> Rozhodným okomžikem sčítóní ie půlnoc z pótku
26.březno 2021 ng sobolu 27.březno 2021.Fyzickó
osobo podléhoiící sčítóní ie povinno poskytnout zókonem
požodovoné údoie.Sčítóní ie primórně novrženo joko
online,tedy bez nulnosti kontoktu s dolšími osobomi <.>
<br> Sčítónípodléhó:
<br> o) koždó fyzickó osobo,kteró mó v rozhodný okomžik
no území Ceské republiky trvolý pobyŤ nebo přechod-
ný pobyt nod 90 dnů,nebo které byl no území České
republiky udělen ozyl,doplňkovó ochrono nebo do-
čosnó ochrono <,>
<br> b) koždó dolší fyzickó osobo,kteró ie no území České
republiky v rozhodný okomžik příiomno <,>
<br> c) koždý dům (i neobydlený} o koždý byt (i neobydlený} <,>
Povinnost sečíst se se nevztohuie pouze no cizince <,>
<br> kteří ;sou v České republice no dobu kroiší než 90 dnů
(nopříklod turisté),o no cizince požívoiící diplomotické
rnýsody o imunity <.>
<br> Sčítóníorgonizuie,řídí,koordinuie o ieho příprovu,pro-
vedení,zprocovóní o zveřeinění výsledků zobezpečuie
Český stotistický úřod (dóle ien,<,> Úřod"1.Úřod pro potřeby
sčítóní přebíró údoie z informočních sysiémů veřeiné spróvy
podle porograív 7 zókono.No příprově o provedení
sčítóní Úřod spoluprocuie s dodovotelem terénních procí
o ústředními spróvními úřody uvedenými v zókoně <.>
<br> Obecní úřod zveřeiní způsobem v místě obvyklým nei-
pozděli ]4 kqlendóřních dnů před rozhodným okomžikem
tento dokumeni,seznom stondordních sčíiocích obvodů
v obci včetně jeiich vymezení o iméno,příimení o číslo
průkozů sčítocích komisořů,kteří budou v iednotl...

Načteno

edesky.cz/d/4545599

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz