« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> MALHOSTOVICE,silnice II/379
Přípojky IS
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.210082
3.3.2021
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Č.j.: KRPB - / ČJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.č.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.č.13/1997 Sb <.>
§77/3 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> XXX
<br> S7
C4b
<br> Z4d
<br> A
6b
<br> A
15
<br> B
21 a
<br> S
7
<br> A
15
<br> B
21
<br> a
<br> S
7A
<br> 6b
<br> II/379
<br> Drásov
<br> B2
1b
<br> B21bZařízení stavby
10,0/3,0
<br> PROTLAK
<br> II/379
Drásov
<br> Chodník
<br> Zeleň
<br> Stavba zabezpečí výkop pomocí zábranami Z2
<br>
<br> Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
Vstupující dokument nebyl podepsán <.>
<br> Typ vstupního dokumentu:.PDF
Otisk souboru: 95B3AD37996CF6DB61196539B8679B7DD0717D9E5DE4C564A8B7D5D551B155E4
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1
<br> Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl:
Město Tišnov,nám.Míru 111,66619 Tišnov,epodatelna@tisnov.cz
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky:
11.3.2021
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
XXXXXXX XXXXX
<br>
Stránka X
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX...
Veřejná vyhláška ke stažení zde
č.j.MUTI 11278/2021 str.1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 9967/2021/ODŽÚ/Dv V Tišnově,24.3.2021
Č.j.: MUTI 11278/2021
Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
<br> XXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno na
základě podání Kateřiny Bonaventurové,datum nar.21.12.1983,Wolkerova 947,664 34 Kuřim zastoupené
společností SIGNEX,spol.s r.o <.>,IČ: 49971344,Holzova 1262/138,627 00 Brno,ze dne 11.3.2021 v souladu s
ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemní komunikaci - silnici č.II/379 (cca vedle domu č.p.278),v obci Malhostovice,dle přiložené
grafické přílohy - „MALHOSTOVICE,silnice II/379,přípojky IS“ zpracované společností SIGNEX <,>
spol.s r.o <.>,IČ: 49971344,Holzova 1262/138,627 00 Brno z března 2021 pod č.objednávky 210082 <.>
<br> Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policie České
republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,specializovaného pracoviště dopravního
inženýrství BM a BO ze dne 9.3.2021 pod č.j.KRPB-39713-1/ČJ-2021-0600DI-KOZ <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>  Provedení přechodné úpravy provozu na ...

Načteno

edesky.cz/d/4545505

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz