« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Zápis z jednání OZ ze dne 16.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání OZ ze dne 16.3.2021 (1.56 MB)
1/2021 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Meclov,konaného dne 16.března 2021 v Třebnicích od 18.00 hodin.Č.j.: 260 /2021 Je přítomno 12 členů zastupitelstva (příloha č.l) z celkového počtu 15 členů zastupitelstva.Zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst.3 zákona o obcích).1.Zahájení Zasedání zahájila starostka obce a seznámila přítomné s programem v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.l.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Zahájení v 18.00 hod.Určení zapisovatele Volba ověřovatele Způsob hlasování Kontrola usnesení z minulého zasedání Zprávy o jednání Rady mezi jednotlivými zasedáními Rozpočtové opatření č.1/2021 Plnění rozpočtu k 28.2.2021 Inventarizační zpráva Zpráva kontrolního a finančního výboru Příspěvek na výkon státní sp'á'ý Hospodářský výsledek ZŠ a MS Meclov Finanční výpomoc ZŠ a MŠ Meclov Chráněné bydlení Meclov Změna č.1 Územního plánu Meclov Prodej,nákup,směna pozemků Investice Různé Diskuze Závěr Výsledek hlasování: pro: 12 proti: O zdrželi se: O 2.Určení zapisovatele: 3.Volba ověřovatelů Výsledek hlasování: pro: 10 proti: O zdrŽeli se: 2 4.Způsob hlasování Jednotlivě Výsledek hlasování: pro: 12 proti: O zdrželi se: O 5.Kontrola usnesení z minulého zasedání -na minulém zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.OZ bere na vědomí 6.Zpráva o jednání Rady mezi jednotlivými zasedáními Členové zastupitelstva byli seznámeni s jednotlivými zápisy ze zasedání Rady obce Meclov.OZ bere na vědomí 7.Rozpočtové opatření Č.1/2021 Rozpočtové opatření č.1/2021 v předloženém mění.Schváleno na zasedání Rady obce dne 20.1.2021 8.Plnění rozpočtu k 28.2.2021 výdaje plníme na 7,72 %,příjmy na 16,14 %.OZ bere na vědomí OZ bere na vědomí 9.Inventarizační zpráva Přítomní byli seznámeni s výsledkem inventarizace k 31.12.2020.Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.Usnesení: OZ schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020.výsledek hlasování: pro: 12 proti: O zdrželi se: O 10.Zpr...

Načteno

edesky.cz/d/4544459

Meta

Volby   Prodej   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz