« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Opatření obecné povahy o vydání Změny č. 1 územního plánu Meclov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úplné znění textová část (757.11 kB)
GSPublisherVersion 186.0.85.100
<br> Vydávající správní orgán:
<br> Pořadové číslo poslední změny:
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br> Pořizovatel:
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Jméno a příjmení,funkce a podpis
oprávněné osoby pořizovatele,otisk úředního razítka
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> K.Ú.:
<br> FÁZE:
<br> MECLOV
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> BŘEZÍ U MECLOVA,BOZDÍŠ,JENÍKOVICE U HORŠ.TÝNA,MAŠOVICE U MECLOVA,MECLOV,MRAČNICE <,>
MRCHOJEDY,NĚMČICE U TŘEBNIC,TŘEBNICE U DOMAŽLIC
<br> 12 / 2020
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1
<br> ZPRACOVATEL: MSP,projektová kancelář s.r.o <.>,nám.Republiky 59,346 01 Horšovský Týn <,>
zastoupená ING.ARCH.VÁCLAVEM MASOPUSTEM (autorizovaným architektem ČKA 4335)
<br> ÚZEMNÍ PLÁN MECLOV
<br> ZMĚNA Č.1
<br> Zastupitelstvo obce Meclov
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Městský úřad Horšovský Týn
<br>
<br> Úplné znění Územního plánu Meclov po Změně č.1
<br> MSP,projektová kancelář s.r.o <.>,náměstí Republiky 59,346 01 Horšovský Týn,IČ: 06094261 1
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MECLOV PO ZMĚNĚ Č.1
<br> Zadavatel: Obec Meclov
Obecní úřad Meclov
<br> 345 21 Meclov,Meclov 137
IČ: 00253553
Zástupce: XXXXXX XXXXXXXX,starosta obce
Tel./fax: +XXX XXX XXX 822
starosta@obecmeclov.cz
www.obecmeclov.cz
<br>
Pořizovatel: Městský úřad Horšovský Týn
<br> Odbor výstavby a územního plánování
346 01 Horšovský Týn,náměstí Republiky 52
Tel.: +420 379 415 181
<br>
Nadřízený orgán územního Krajský úřad Plzeňského kraje
plánování: Odbor regionálního rozvoje
<br> Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
Zhotovitel: MSP,projektová kancelář s.r.o <.>
zastoupen Ing.arch.Václavem Masopustem
346 01 Horšovský Týn,náměstí Republiky 59
IČ: 060 94 261
tel.: +420 723 957 714
<br> masopust@ateliervas.cz
<br>
<br> Datum: Prosinec 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Úplné znění Územního plánu Meclov po Změně č.1
<br> MSP,...
ZUP č.1 Meclov_textova cast UZ (521.83 kB)
Úplné znění Územního plánu Meclov po Změně č.1
<br> MSP,projektová kancelář s.r.o <.>,náměstí Republiky 59,346 01 Horšovský Týn,IČ: 06094261 1
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MECLOV PO ZMĚNĚ Č.1
<br> Zadavatel: Obec Meclov
Obecní úřad Meclov
<br> 345 21 Meclov,Meclov 137
IČ: 00253553
Zástupce: XXXXXX XXXXXXXX,starosta obce
Tel./fax: +XXX XXX XXX 822
starosta@obecmeclov.cz
www.obecmeclov.cz
<br>
Pořizovatel: Městský úřad Horšovský Týn
<br> Odbor výstavby a územního plánování
346 01 Horšovský Týn,náměstí Republiky 52
Tel.: +420 379 415 181
<br>
Nadřízený orgán územního Krajský úřad Plzeňského kraje
plánování: Odbor regionálního rozvoje
<br> Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
Zhotovitel: MSP,projektová kancelář s.r.o <.>
zastoupen Ing.arch.Václavem Masopustem
346 01 Horšovský Týn,náměstí Republiky 59
IČ: 060 94 261
tel.: +420 723 957 714
<br> masopust@ateliervas.cz
<br>
<br> Datum: Prosinec 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Úplné znění Územního plánu Meclov po Změně č.1
<br> MSP,projektová kancelář s.r.o <.>,náměstí Republiky 59,346 01 Horšovský Týn,IČ: 06094261 2
<br> ÚZEMNÍ PLÁN MECLOV (výroková část)
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br> VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 4
<br> A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 5
<br> B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 5
<br> B1.HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE) 5
B2.OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 5
B2.1.KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 5
B2.2.PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 6
<br> C.URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE,VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,ZASTAVITELNÝCH PLOCH,PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU
SÍDELNÍ ZELENĚ 8
<br> C1.URBANISTICKÁ KONCEPCE 8
C2.VYMEZENÍ PLOCH 9
C3.PLOCHY ZMĚN 10
C3.1.VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 10
C3.2.VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 11
C3.3.VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 11
C4.SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 12
<br> D.KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 13
<br> D1.DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 13
D1.1.SILNIČNÍ DOPRAVA 13
D1.2.CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA 14
D1.3.LETECKÁ DOPRAVA ...
Koordinační výkres (4.95 MB)
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
! ! ! !
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !!!!
<br> !
<br> !
<br> !!!!!
!!!!
<br> !!
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
! !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
<br> !
!!!
<br> !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! ! !...
Vykres VPS, opatreni a asanaci c (306.74 kB)
VPO11
<br> VPS16
<br> VPS08
<br> JENÍKOVICE
<br> MRCHOJEDY
<br> K.Ú.HORŠOVSKÝ TÝN
<br> K.Ú.BLÍŽEJOV
<br> K.Ú.VÝROV U MILAVČÍ
<br> K.Ú.TŘEBNICE U DOMAŽLIC
<br> K.Ú.MRCHOJEDY
<br> K.Ú.JENÍKOVICE U HORŠOVSKÉHO TÝNA
<br> 345
<br> 242
<br> 229 241
<br> 238
<br> 342/1
<br> 267/13
<br> 343
<br> 339
<br> 1092
<br> 344/1
<br> 40/1
<br> 331
<br> 245/1
<br> 98
<br> 328/13
<br> 1115
<br> 313/1
<br> 33
<br> 169/1
<br> 1106
<br> 235
<br> 245/3
<br> 92
<br> 333/11
<br> 150
<br> 32
<br> 251/7
<br> 1093
<br> 686/6
<br> 397
<br> 326/1
<br> 344/4
<br> 351/1
<br> 247/2
<br> 66
<br> 145
<br> 1135
<br> 327/1
<br> 97
<br> 281
<br> 326/9
<br> 327/18
<br> 326/4
<br> 313/3
<br> 323/2
<br> 128
<br> 157/2
<br> 349
<br> 329/3
<br> 320
<br> 228/2
<br> 1220
<br> 96
<br> 1017
<br> 169/2
<br> 161
<br> 362/5
<br> 107
<br> 313/2
<br> 326/3
<br> 327/4
<br> 329/6
<br> 1250
<br> 144
<br> 39
<br> 1305
<br> 29
<br> 327/7
<br> 251/3
<br> 250/9
<br> 198
<br> 250/5
<br> 358
<br> 263/4
<br> 169
<br> 1314
<br> 1308
<br> 329/8
<br> 44
<br> 255/2
<br> 159
<br> 53
<br> 333/2
<br> 406
<br> 327/3
<br> 252/3
<br> 1318
<br> 251/4
<br> 323
<br> 176
<br> 327/12
<br> 935
<br> 326/20
<br> 335
<br> 245/2
<br> 157/3
<br> 263/6
<br> 313/4
<br> 250/10
<br> 41/2
<br> 333/6
<br> 183/2
<br> 245/4
<br> 226/1
<br> 333/5
<br> 254/4
<br> 327/13
<br> 683/9
<br> 326/7
<br> 329/7
<br> 223
<br> 333/10
<br> 37
<br> 326/6
<br> 325/1
<br> 687/4
<br> 327/5
<br> 327/6
<br> 684/5
<br> 341/2
<br> 255/4
<br> 194/2
<br> 246/5
<br> 327/8
<br> 333/3
<br> 40/2
<br> 255/3167
<br> 329/1
<br> 47
<br> 333/4
<br> 683/12
<br> 1325
<br> 312/3 263/5
<br> 934/2
<br> 329/5
<br> 225
<br> 312/1
<br> 340/2
<br> 28
<br> 329/4
<br> 944
<br> 684/10
<br> 158/2
<br> 51
<br> 168/2
<br> 61
<br> 221/1
<br> 1015
<br> 333/7
<br> 326/11
<br> 202
<br> 222
<br> 50
<br> 326/16
<br> 62
<br> 1241
<br> 186
<br> 388
<br> 263/12
<br> 255/8
<br> 326/8
<br> 250/7
<br> 179
<br> 255/5
<br> 231
<br> 323/1
<br> 263/11
<br> 402
<br> 333/16
<br> 313/5
<br> 1323
<br> 327/9
<br> 152
<b...
Vykres VPS, opatreni a asanaci b (498.1 kB)
VPO12
<br> VPS02
<br> VPS02
<br> VPO17
<br> VPS12
<br> VPS05
<br> K.Ú.MAŠOVICE U MECLOVA
<br> NĚMČICE
<br> MRAČNICE
<br> JENÍKOVICE
<br> BOZDÍŠ
<br> TŘEBNICE
<br> BALDOV
<br> PODHÁJÍ
<br> K.Ú.HORŠOVSKÝ TÝN
<br> K.Ú.MRAČNICE
<br> K.Ú.BOZDÍŠ
<br> K.Ú.TŘEBNICE U DOMAŽLIC
<br> K.Ú.JENÍKOVICE U HORŠOVSKÉHO TÝNA
<br> K.Ú.NĚMČICE U TŘEBNIC
<br> VPS07
<br> VPO10
<br> VPS02
<br> VPS02
<br> VPO15
<br> VPO16
<br> 547/3
<br> 565/1
<br> 554
<br> 243
<br> 1373
<br> 1194
<br> 439/1
<br> 548/5
<br> 1188
<br> 552/1
<br> 1195
<br> 1115
<br> 636/1
<br> 1105
<br> 1262
<br> 263
<br> 1158
<br> 267
<br> 1183
<br> 158
<br> 1177
<br> 161
<br> 439/5
<br> 181
<br> 196
<br> 687/1
<br> 1212
<br> 566/1
<br> 1108
<br> 310
<br> 1102
<br> 307
<br> 514/6
<br> 1309
<br> 1250
<br> 323/2
<br> 287
<br> 1488
<br> 1286
<br> 1372
<br> 1106
<br> 399
<br> 690/1
<br> 548/7
<br> 1306
<br> 505/50
<br> 1221
<br> 441/3
<br> 687/2
<br> 202
<br> 1322
<br> 522/3
<br> 305/1
<br> 1274
<br> 1388
<br> 635/1
<br> 551/1
<br> 235
<br> 1276
<br> 1283
<br> 1196
<br> 1267
<br> 324/1
<br> 680/6
<br> 1326
<br> 1282
<br> 1135
<br> 1383
505/45
<br> 329
<br> 398
<br> 799
<br> 151
<br> 1178
<br> 709/5
<br> 1119
<br> 679/1
<br> 647/1
<br> 146
<br> 232
<br> 463/7
<br> 440/2
<br> 294
<br> 505/47
<br> 1280
<br> 1222
<br> 1314
<br> 1156
<br> 92
<br> 566/5
<br> 437
<br> 680/13
<br> 406
<br> 71
<br> 499
<br> 107
<br> 1292
<br> 550
<br> 634/1
<br> 126
<br> 269
<br> 352
<br> 270
<br> 289
<br> 1371
<br> 379
<br> 43
<br> 200
<br> 173
<br> 356
<br> 1012
<br> 171
<br> 440/4
<br> 679/3
<br> 1265
<br> 679/2
<br> 933
<br> 1315
<br> 1389
<br> 554/3
<br> 1093
<br> 562/9
<br> 1289
<br> 363
<br> 1249
<br> 387
<br> 709/3
<br> 336
<br> 680/7
<br> 1279
<br> 657/6
<br> 290
<br> 1324
<br> 549/5
<br> 680/17
<br> 1247
<br> 528/2
<br> 637
<br> 427
<br> 1385
<br> 1387
<br> 299
<br> 1092
<br> 709/6
<br> 50
<br> 693/8
<br> 693/9
<br> 1280
<br> 1313
<br> 1254
<br> 505/46
<br> 151/2
<br> 1140
<br> 680/5
<br> 167/2
<br> 1253
<br> 639/3
<br> 657/5
<br> 666/1
<br>...
Vykres VPS, opatreni a asanaci a (508.72 kB)
03a
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE
<br> VPOX
<br> VPSX
<br> ÚZEMNÍ PLÁN MECLOV
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE MECLOV
<br> LEGENDA
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÉ KE DNI 1.11.2019
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
(DLE §101 SZ)
<br> VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
<br> PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
(DLE §170 SZ)
<br> VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> VPS14 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
<br> ÚSES/OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
<br> VPSX
<br> VPSX
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURAVPSX
<br> CELKOVÝ PŘEHLED
<br> VPS02
<br> VPS05
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - CESTA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - k.ú.Mašovice u Meclova,Mračnice
<br> VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - k.ú.Třebnice u Domažlic
<br> VPS06 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - PŘELOŽKA SILNICE I/26 - k.ú.Březí u Meclova,Meclov
<br> VPS10 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODOVOD - k.ú.Meclov
<br> PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
<br> VPO09 ÚSES - LBK 37 - k.ú.Březí u Meclova,Meclov
<br> VPO10 ÚSES - LBK 39 - k.ú.Němčice u Třebnic
<br> VPO11 ÚSES - LBK 33 - k.ú.Třebnice u Domažlic,Jeníkovice u Horšovského Týna
<br> VPO12 ÚSES - LBK 63 - k.ú.Mašovice u Meclova,Mračnice
<br> VPO06 ÚSES - LBK 38 - k.ú.Meclov
<br> VPO07 ÚSES - LBK 37 - k.ú.Březí u Meclova,Meclov
<br> VPO08 ÚSES - LBK 46 - k.ú.Březí u Meclova
<br> VPSX
<br> PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
<br> VPS07 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - k.ú.Němčice u Třebnic
<br> VPS08 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - CESTA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - k.ú.Mrchojedy
<br> VPS11 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - k.ú.Březí u Meclova
<br> VPS12 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - k.ú.Třebnice u Domažlic
<br> VPO15 OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ - k.ú.Třebnice u Domažlic
<br> VPO16 OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SC...
Hlavní výkres (1.72 MB)
<|_m_._.w0x _JOXO „_O_zmm_w_._.> wm_><z
<br> (D !
<br> _mENOm > 3 m0 Š>o Ěmdm E m,_>oS<m > Ě:
<br> mc coo m: s.mmmčš _z><.__._ Io_o_o_>_m,_z > mm><z
<br> “3 !
<br> w>0|_0m__>_ > <©O©<z>w.<|_<>>m E XmmOm
<br> _Nmam > mm><z
<br> <" !
<br> Io_o_>0m<_>_ > <ž>m E o_o_>_m_z :
<br>.A.>O|_Uw_>_ „5982 > Fmoámm: <onm„_ Čxmwmo mĚozqu ĚožoĚmbmoŠ ĚĚOm cca 324-7— o=_z_>_NN= F.U <ZN_>_N m0><._=>_ 3<mm<.m0m>> co mo<x_z:_>_0x SWE „59052 > mm><z Ěozqočzmššx _z<_>_m<xm <z
<br> _ D
<br> cu 03 H H
<br> E i :)
<br> mo_._N<_>_On_.g! mo:N<_>_oQ - >om_N:m <m<m>ož>o Io_o_>0m<_>_ > mm><z
<br> >z_>oŠm u>oo>_N očNS máš <z
<br> H
<br> mo_>ONw_mOn_ mwžw Fo.m_._.>m_._.w_>.UOmDO >EOHWOEQ mZHOZQOI>XQĚW=<<mW5 >z_>Ome w>OO>_N Oxw_NOI_ 39,04 <z
<br> Š „& emo „9
<br> > > > _ >.Q _ ).CL % omš.<.> s $a % Š: om.ŠŠ: m0_><._.w<m_._0.DZ
<br>.o._.m „Emoce.“>O—zaci „mms.„_2m>oom5N
<br> E
<br> _mENOm > m >.<.>.>.mo Š>o Ěmdm
<br> E
<br> <m<m>ož>o <>oš<o >z_>oŠm „šmaššo očNS ovŽNoJ u>oo>_N - ommmmžš
<br> E
<br> mošžsěox _mENOm > ? mo Š>o Ěmdm >z_>oŠm u>oo>_N očNS Iom> Ěmzčž
<br> Em>ocma oFEEoNg m Ě>$m>> 28:8 E929
<br> > _MENOm > wm_><z E _mENOm > I.n_.© mD>D řanůw E >Z_>Om_3w w>OO>_N Oxw_NOI_ řhOZQOIxZQOĚQQ
<br> mšimc ošccoš v_wzo „Eo—93:8 Šomo m0><|___>_.D.X E33 mcmšmšo >.macog m muža „_coEĚQ m 3me
<br> QNAIm—w—n— - >Xm—n—On—
<br> možmNš až >02<QN až
<br> U/
<br> zmocEwg :Ěmč Gamo >o_om_>_ mono 02225355 5330 E32? _o_._m>mc>>
<br> vd mcoEN >cmEN Ecgmog o_m._w m>oc£on_
<br> to wzwsN on.Š _szN „__zÉ: -
<br> - >I<>On_ wzowmo _Zm-w.<.> _.<n_0 _._.wOZZ_OD O _>_<ZN<N.„LFZĚŽ fil
<br> Š Ř
<br> Q C
<br> Q“
<br> ? CCQ
<br> \vcrrrrrppmrm <.>
<br> mc>ocom_>_
<br> Ěočmwz.<.>
<br> N N
<br> __o><4__>_ : >om>> až
<br> >om>>
<br> > >
<br> mnu—zmmm.<.>.<.> : mz
<br> (D 0) © O >
<br> >o_.m_N:m_ až
<br> memxm mz
<br> > >nm_.o_._om_>_
<br> 228% :
<br> > >.<“ 0 >
<br> IIIIII NNNNNN
<br> ŠWĚ D
<br> „9 žmmĚom
<br> m4
<br> 9% mz
<br> <z:o_>_<mx 05502 : >o>o až
<br> :) N
<br> >OO
<br> Ěog Ewšnon <.>
<br> o-o_2._N >DO> wz._._n_ Umo<>_w_n...
Výkres základního členění (920.11 kB)
ÚPINÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNUMECLOV PO ZMĚNĚ Č.1
<br> \ 31 ©
<br> HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
<br> ÚZEMNÍPLÁN MECLO V E E
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ- SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE MECLOV
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ VYMEZENÉ KE DNI 1.11.2019
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY
<br> 7////Á
<br> PLOCHY PŘESTAVBY
<br> 111/1962
<br> ___—
<br>,<.>
<br> (D
<br> Z1.R01-BO
<br> R26-ZV
<br> :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o N N —l —l —l —l —l 0 O O O ? T* 90 '? ? 'P 9 90 '? ? T* a: a: a: a: a: w N -u a: o a: O O O O 0 < 0 O cn O
<br> R28-ZV
<br> :D co ? UJ O
<br> 7/1 67/91)
<br>,_
<br> In" ' "'IIIIIIIIIIIIIIIIII'II"„
<br> / "'/ * ) '5 |||/19359 / „,/
<br> EE /
<br> ! ŠNŠ
<br> _MECLOV—VÝCHOD
<br> _TŘEBNICE-VÝCHOD
<br> PLOCHY ZMĚN v NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
<br> ÚZEMNÍ REZEva
<br> PLOCHY,KDE ZMĚNY PROVĚŘÍ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY,KDE PODMÍNKY STANOVÍ REGULAČNÍ PLÁN
<br> PLOCHY,KDE JE NUTNÉ UZAVŘÍT DOHODU O PARCELACI
<br> STAVBY PRO KTERĚ MÚZE ARCHITEKTONICKOU čÁsT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZPRACOVAT POUZE AUTORIZOVANY ARCHITEKT
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY- PŘEHLED
<br> MAŠOVICE-VÝCHOD
<br> MECLOV—STŘED MECLOV—STŘED TŘEBNICE-SEVER MECLOV—JIH
<br> MECLOV—JIH
<br> :D :D :D :D :D :D :D —l —l —l O O O O 91 “P T“ P 71 01 “P :D "U UJ (l) (l) UJ UJ < 0 0 < 0 O O
<br> TŘEBNICE-JIH
<br> NĚMČICE-SEVER
<br> 2 T'
<br> VZ
<br> NĚMČICE-JIH BOZDÍŠ-SEVER TŘEBNICE-VÝCHOD BOZDÍŠ-JIHOVÝCHOD zv
<br> TŘEBNICE-VÝCHOD
<br> :o :o :o :o :o N N N N —l (9 T' %" “P (P N a: a: a: < 0 O O
<br> TŘEBNICE-JIHOZÁPAD R31-Bo MECLOV—ZÁPAD
<br> JENÍKOVICE
<br> \___ř___„_»l
<br> MECLOV—SEVER MECLOV—ZÁPAD MECLOV—JIHOVÝCHOD MECLOV—JIHOVÝCHOD MECLOV—JIH TŘEBNICE-VÝCHOD PODHÁJÍ—JIH BŘEZÍ—ZÁPAD MRCHOJEDY—ZÁPAD TŘEBNICE-SEVER BOZDÍŠ-JIHOVÝCHOD
<br> MECLOV—SEVER
<br> MRCHOJEDY—ZÁPAD
<br> TŘEBNICE-ZÁPAD
<br> BŘEZÍ—JIHOVÝCHOD
<br> _MECLOV—SEVER
<br> PLOCHY PŘESTAVBY - P EHLED
<br> MECLOV—JIH MRAČNICE-SEVEROZÁPAD MECLOV—JIH MRAČNICE-SEVEROZÁPAD MECLOV—JIH P07-OV MECLOV—SEVER MRAČNICE-SEVER BŘEZÍ—STŘED TŘEBNICE-ZÁPAD PL OCHY ZMĚN v NEZAST...
Opatření obecné povahy o vydání Změny č. 1 územního plánu Meclov (439.44 kB)
Obec Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br>
<br>
<br>
<br> Tel: 379428822 č.ú.:3828-321/0100 KB Domažlice IČO: 00253553
e-mail: podatelna@obecmeclov.cz ID XXX.s.: ajcaXrr
<br>
<br>
<br>
<br>
Informace k veřejné vyhlášce
Opatření obecné povahy o vydání Změny č.1 územního plánu
Meclov a doručení Úplného znění územního plánu Meclov po
<br> změně č.1
<br>
Obec Meclov oznamuje:
<br>
Zastupitelstvo obce Meclov,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),za použití § 43 odst.4,§ 54 a §55c
stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti <,>
§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vydalo dne 16.3.2021 formou
opatření obecné povahy Změnu č.1 územního plánu Meclov a doručuje Úplné znění
územního plánu Meclov po změně č.1.Proti Změně č.1 územního plánu Meclov a doručení
Úplného znění územního plánu Meclov po změně č.1,vydané formou opatření obecné
povahy,nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád) <.>
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
a doručení úplného znění <.>
Zastupitelstvo obce Meclov sděluje,že z důvodu velkého rozsahu této veřejné vyhlášky není
možno ji v celém rozsahu a v úplném znění zveřejnit na úřední desce <.>
Proto postupujeme dle § 172 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád).Tento dokument
je v celém rozsahu včetně odůvodnění zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na
elektronické úřední desce Městského úřadu Horšovský Týn
www.horsovskytyn.cz/urad/uredni-deska a Obecního úřadu Meclov
www.obecmeclov.cz/urad-2/uredni-deska <.>
Zároveň je v celém rozsahu k nahlédnutí na Městském úřadu Horšovský Týn,odboru
výstavby a územního plánování a na Obecním úřadu Meclov <.>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXXXX
starostka obce Meclov
<br>
<br>
Na úřední desce vyvěšeno dne: 24.bř...

Načteno

edesky.cz/d/4544457

Meta

EIA   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz