« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 1 – 2021
Usnesení
<br> zastupitelstva obce Tlustice č.1/2021 ze dne 11.3.2021
<br> Zastupitelstvo obce 'I'lustice.v souladu s ustanovením zák.č.l28/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů se usneslo :
<br> [\J
<br> was—=
<br> F“
<br> ll <.>
<br> LOM-*
<br> l—J
<br> I.Bere na vědomí
<br> Zprávu místostarosty.Marka Hasmana.o činnosti rady obce za období
<br> od konaní posledního zasedání zastupitelstva obce.tj.od 10.prosince 2020 <.>
<br> k dnešnímu dni <.>
<br> Zprávu místostarosty.Marka Hasmana.o plnění usnesení ze zasedání ZO Tlustice č.4/2020.ze dne 10.12.2020 <.>
<br> Rozpočtové změny č.4/2020.které přednesl předseda FV.pan Z.Tobiška <.>
<br> Zprávu předsedy FV.pana Z."I“obišky.o hospodaření obce Tlustice za rok 2020.Zprávu předsedy FV.p.Zdeňka Tohišky.o inventarizaci majetku obce Tlustice k 31.12.2020 <.>
<br> Informaci starostky obce.Mgr.Heleny Kaššové.o předání stavby převaděče na ČOV Hořovice <.>
<br> Informaci starostky obce.Mgr.Heleny Kaššové o zřízení tzv.Z—BOXU vareálu obecního úřadu <.>
<br> Informaci starostky obce.Mgr.Heleny Kaššové o nabídce firmy Mobilní rozhlas na krizove komunikační řešení ? rozesílání SMS zpráv a stažení aplikace na dotykový telefon <.>
<br> Informaci starostky obce.Mgr.Heleny Kaššove o sčítání lidu.bytů a domů 2021 <.>
<br>.Informaci místostarosty.p.Marka llasmana.o technických možnostech přestavby
<br> bývalého školního správcovského bytu / nyní družina / v budově školy na mateřskou Školu <.>
<br> Zprávu předsedy dotační a grantové komise.p.Pavla Bureše ml.<.> 0 podaných dotacích a dalších možnostech čerpání dotací pro rok 202!
<br> 11.Schvaluje
<br> Změnovy list č.2 převaděče na ČOV do Hořovic <.>
<br> Účetní závěrku obce Tlustíce za rok 2020 <.>
<br> Podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje.Fond sportu a volného času.na vybudování automatického zavlažovacího systému pro fotbalové hřiště SK Tlustíce.Ohrazení části pozemku p.č.<.> 395/5 v k.ú.Tlustice.za účelem vytvoření tréninkové plochy pro členy SK Tlustice.členy SD...
Zápis ze zasedání ZO Tlustice 1-2021
ZÁPIS o PRÚBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUSTICE
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Tlustice č.1/2021 konaného dne 11.3.2021 od 19:00 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Zasedání bylo zahájeno v 19:00 a ukončeno ve 20:20.Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 11 zastupitelů.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvórum činí 8 hlasů <.>
<br> Přítomní zastupitelé: Mgr.H.Kaššová,M.Hasman,J.Červenka,K.Burešová,Z.Tobiška,Ing.J.Vlček,P.Bureš ml <.>,P.Bureš,XXX XXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXX,F.Smída —— dostavil se v XX:XX
<br> Nepřítomní zastupitelé — omluvení: ing.J.Chaloupecký (pracovní povinnosti),E.Pergl (rod.důvody),|.Eiseltová (rod.důvody),D.Bazik (nemocen)
<br> Hosté: O
<br> Stanovení pojmů v zápisu: RO — rada obce,20 — zastupitelstvo obce,UPO — územní plán obce,MMR-ministerstvo pro místní rozvoj,k.ú.— katastrální území,ČOV - čistička odpadních vod,V0- Veřejné osvětlení,VaK— Vodovody a kanalizace.SDH— Sbor dobrovolných hasičů
<br> Program: 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze 20.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br>.Schválení změnového listu č.2 převaděče na ČOV Hořovice
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5.Rozpočtové změny č.4!2020
<br> 6.Zpráva o hospodaření obce za rok 2020 7.Účetní Závěrka obce Tlustice za rok 2020 8.Zpráva o inventarizaci majetku obce Tlustice za rok 2020 9
<br>.Majetkoprávní záležitosti
<br> &) STŘELA ŽEBRÁK,Z.S.- žádost o pronájem pozemků b) Nabidka firmy Chenen Agro s.r.o na odkup pozemku p.č.394/1 v k.ú Tlustice o výměře 42 310 m2,za 45 kč/1m2 10.Různé — Informace o aktuálním dění v obci 11.DiSkuse 12.Závěr
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu zasedání
<br> Starostka obce,Mgr.H.Kaššová,přivítala všechny přítomné zastupitele a zahájila 1.veřejné zasedání ZO Tlustice v roce 2021.Zasedání bylo v souladu s g 4 Jednacího řádu ZO Tlustice řádně...

Načteno

edesky.cz/d/4537353

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz