« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY Č. 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽDÍREC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY Č. 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽDÍREC
MEsrsKV uR.no HAvlidrUv
ODBOR ROZVOJE MESTA
uzEtr,tNino plAHovANl
<br> Vaie znaika (ij.)
<br> Podet [ist0: 1
<br> NaIe znaika (ij.)
MHB_ORM/ 1 91 | 2021 | V H-3
JID: 24406/2021 /muhb
<br> Podet oiiloh:
<br> Vyiizuje/tinka
lng.Veronika Havtidkov5,569 497 137 <,>
vhavtickova@muhb.cz
<br> Datum
15.biezna 2021
<br> VEF,EJNA VYHLASxI
<br> M6stskf 0iad Havtiik0v Brod,odbor rozvoje m6sta,oznamuje v souladu s ustanovenfm S 55 a za pouiiti S 47
z6kona e.183/2006 Sb <.>,o 0zemnim ptAnovAni a stavebnim i6du (stavebni z5kon),v platnem znEni
<br> PROJEDNANi
NAVNNU ZPRAVY d.r O UPLATNOvAN1 uzemNino PLANU Zoinec
<br> N6vrh Zpr6vy i.3 o uptatiov6ni Uzemniho pt6nu Zdirec je.vystaven kveiejnemu naht6dnuti na odboru rozvoje
m6sta M6stskeho tiadu Havtiikriv Brod a na Obecnim 0iad6 Zdirec
<br> od 19.3.2021 do 19.4.2021
Uptne zn6ni n6vrhu 7pr6vy i.3 o uptatiov6ni Uzemniho pt6nu idirecje soudasn6,v souladu s ustanovenimS lT2
odst.2 sprdvniho i6du,zveiejn6no zptisobem umoZiujicim d6tkornf piistup,a to na internetovych str6nk6ch
M6stsk6ho riiadu Havtidk0v Brod - www.muhb.cz,praktick6 informace,rizemni pt6ny,Zdirec,TprAva i.3 o
uptatfiov5ni UP Zairec <.>
<br> Do 30 dn0 ode dne vyv6Seni ozn6meni m0Ze kaZdf uptatnit u poiizovatele sv6 pisemn6 piipominky <.>
K piipomink6m uplatnEnlich po uveden6 thrlt6 se nepiihtiZi <.>
<br> Toto ozn6meni bude vweSeno na 0iednich desk5ch M6stskeho 0iadu
Havtiikiv Brod a Obecniho 6iadu
<br> Ing.Veronika Havliikov6
referentka 0seku 0zemniho ptAnov6ni a GIS
e Ie ktroni cky podepsdno
<br> Razitko a podpis orgSnu,kten/ potvrzuje vyv6Seni a sejmuti:
\"_p 11
<br> ObdrZi: \,l
M6stskf tiad Havtidkiv Brod,odbor vn6jiich a vnitinich vztahri (vW65eni ozn6meni)
Obec Zdirec,Tdirec 23,580 01 Havtiik0v Brod (vyv65eni ozn6meni)
<br> M6stskf iiad,Havtiikovo n6m6sti 57,580 61 Havtidk0v Brod 2,tet.569 497 111,fax 569 497 197,Odbor rozvoje
m6sta,[sek 0zemniho pt6nov6ni a gis
e- XXX I posta@muhb.cz,http: / /www.muhb.cz,lC 0026 7 449
<br> %
9"

Načteno

edesky.cz/d/4536866

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz