« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY Č. 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽDÍREC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY Č. 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽDÍREC
MEsrsKV u R.no HAVlidrUv
oDBoR RozvoJE mEsrn
uzemNino plANovANi
<br> Vaie znaika (ij.)
<br> PoEet stran: 2
<br> Naie znadka (dj.)
MHB_ORM/ 191 t2021 /VH-4
JID:24427 /2021/muhb
<br> Podet piitoh: 1
<br> Vyiizuje/tinka Datum
lng.Veronika Havtidkovd,569 497 137,1 5.biezna 2021
vhavlickova@muhb.cz
<br> OZNAMENI
<br> M6stskyi' 0iad Havtiikfrv Brod,odbor rozvoje m6sta,oznamuje v souladu s ustanovenim S 55 a za
pouZiti 9 47 zAkona i.183/2006 Sb <.>,o 0zemnim pt6nov6ni a stavebnim i6du (stavebni z6kon) <,>
v ptatn6m zn6ni
<br> PROJEDNANi
<br> nAvnnu zpRAVy e.r o upLATNovANi uzemnino pLANU Zoinec
<br> N6vrh TprAvy d.3 o uptatiov6ni Uzemniho ptAnu Zdirec je vystaven k veiejn6mu naht6dnuti na odboru
rozvoje m6sta M6stsk6ho 0iadu Havtiikrjv Brod a na Obecnim r1iad6 Zdirec
<br> od 19.3.2021 do 19.4.2021
<br> Uptne zn6ni nAvrhu zprAvy o uptatiovini 0zemniho ptAnu je souiasn6,v souladu s ustanovenim 5 172
odst.2 spr6vniho i6du,zveiejn6no zp0sobem umoZiujicim d6tkorni piistup,a to na internetovych
strAnk6ch M6stsk6ho [iadu Havtiikrjv Brod - w,praktick6 informace,tzemni p[6ny <,>
idirec,Zpr|va i.3 o uptatiov6ni Up Zdirec <.>
<br> Do 30 dn0 od obdrZeni nAvrhu zpr|vy o uptatiov6ni 0zemnfho p[6nu mohou dotden6 orgAny a krajskf
iiad jako nadiizenf org6n uptatnit sv6 poZadavky na obsah vyptlivajici ze zvl6itnich pr6vnich piedpisri
a uzemn6 pt6novacich podktadri <.>
<br> Do 30 dnrj od obdrZeni n6vrhu zprAvy o uplatiovini izemniho ptAnu mohou opr6vn6ni investoii
uptatnit sv6 piipominky <.>
<br> Ve stejn6 thfrt6 uptatni krajsk;i 0iad jako piistuinf 0iad stanovisko,zda m6 byt n6vrh zm6ny frzemniho
pt6nu posuzov6n z htediska vtiv0 na Zivotni prostiedi - Zpr6va t.3 o uptatiov6ni Up ZOirec obsahuje
pokyny pro zpracovAni ndvrhu zmEny Ue <.>
<br> Ve stejn6 thfit6 mohou uptatnit sv6 podn6ty sousedni obce <.>
<br> Nejpozd6ji 7 dni pied uptynutim t6to thity doruii piistuiny org6n ochrany piirody poiizovateti a
piislu5n6mu iiadu stanovisko dte S 45i zAkona o ochran6 piirody a krajiny <.>
<br> K po...

Načteno

edesky.cz/d/4536865

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz