« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Zápis ze zasedání ZO Meclov konaného dne 16. 3. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO Meclov konaného dne 16. 3. 2021 (552.3 kB)
1/2 02 1 Zápis
<br> z veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Meclov <,>
<br> konaného dne 16.března 2021 V Třebnicích od 18.00 hodin <.>
<br> Č.j.: 260/2021
<br> Je přítomno 12 členů zastupitelstva (příloha č.1) z celkového počtu 15 členů zastupitelstva.Zastupitelstvo je usnášeníschopne' (dle 5 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> ].Zahájení
<br> Zasedání zahájila starostka obce a seznámila přítomné s programem V souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a V souladu s informací zveřejněnou na
<br> úřední desce <.>
<br> řOPOSQP'řPJNř“
<br> 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 <.>
<br> Zahájení v 18.00 hod <.>
<br> Určení zapisovatele
<br> Volba ověřovatele
<br> Způsob hlasování
<br> Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Zprávy o j ednání Rady mezi jednotlivými zasedáními
<br> Rozpočtové opatření č.1/2021
<br> Plnění rozpočtu k 28.2.2021 Inventarizační zpráva
<br> Zpráva kontrolního a finančního Výboru Příspěvek na výkon státní správy Hospodářský Výsledek ZŠ a MŠ Meclov Finanční Výpomoc ZŠ a MŠ Meclov Chráněné bydlení Meclov
<br> Změna č.l Územního plánu Meclov Prodej,nákup,směna pozemků Investice
<br> Různé
<br> Diskuze
<br> Závěr
<br> Výsledek hlasování: pro: 12
<br> 2.Určení zapisovatele: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> X.Volba ověřovatelů XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXX
<br> Výsledek hlasování: pro: XX
<br> proti: X
<br> proti: 0
<br> zdrželi se: 0
<br> zdrželi se: 2
<br> 10 <.>
<br> Způsob hlasování Jednotlivě Výsledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0
<br> Kontrola l_lsnesení z minulého zasedání -na minulém zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.OZ bere na Vědomí
<br> Zpráva o iednání Radv mezi iednotlivými zasedáními Clenové zastupitelstva byli seznámeni s jednotlivými zápisy ze zasedání Rady obce
<br> Meclov.OZ bere na vědomí
<br> Rozpočtové opatření č.1/2021
<br> Rozpočtové opatření č.1/2021 v předloženém znění <.>
<br> Schváleno na zasedání Rady obce dne 20.1.2021 OZ bere na Vědomí
<br> Plnění rozpočtu k 28.2.2021 Výdaje plníme na 7,72 %,příjmy na 16,14 %.OZ be...

Načteno

edesky.cz/d/4536465

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz