« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Ševelova 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Ševelova 1
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
<br> R | N | O |B
<br> SP.zn.: 5400/OD/MMB/0496673/2020 vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
Brno podle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu č.j.: KRPB-235876/ČJ-2020-0600DI ze dne 09.12.2020 <,>
podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Ševelova 1
spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13)
s uvedením registrační značky vozidla 3B1 2755 ¿i,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště
pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 1Of) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice Ševelova 1
na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly
Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu ve stanovené
lhůtě doručeny <.>
<br> Poučení
<br> Proti opatření obecné ...

Načteno

edesky.cz/d/4534183

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz