« Najít podobné dokumenty

Obec Podmoky (Havlíčkův Brod) - Název a anotace Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podmoky (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
f_— [Eri—'$ _,<,>,v,0 &% MESTSKY URAD HAVLIČKUV BROD
<br> ODBOR DOPRAVY ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Havlíčkovo nám.57,580 61 Havlíčkův Brod,tel.569 497 111,e-mail: od©muhb.cz
<br>.<.> íl „.Vyřizuje Datum ' " ' MWwozn- AR XXXXX XXXX,XXX XXX XXX XX.X.XXXX % FGQMPKY okru Find: Ipod
<br> We MPM/r? ???? __nf OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU a 55 /_,š;č 4 opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Havlíčkův Brod,odbor dopravy (dále jen „správní orgán") příslušný podle €; 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na podkladě Žádosti právnické osoby - VPK Suchý s.r.0 <.>,IČO 27085201 Komenského nám.12.281 44 Zásmuky,zastoupené na základě plné moci Společnosti Dopravní značení KH.s.r.o <.>,IČO 03893278 Potoční 259,284 01 Kutná Hora- ze dne 16.3.2021 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR- Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina,Územním odborem Havlíčkův Brod,Dopravním inspektorátem,pod č.j.KRPJ—13638- l/ČJ—202l— 161606 dne 9.2.2021,podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c),š 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,a % 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.[II/0387,místních & účelových komunikacích v k.ú.Podmoky a místní komunikaci v ul.Ráj v Golčově Jeníkově,dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto stanovení (DID) Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na stavební akci „Vodovod,kanalizace a ČOV pro obec Podmoky",za těchto podmínek:
<br> ]) D0pravníznačb1,které budou užívány pro označení 'pracovního místa,musí odpovídat vyhlášce Mfinísrerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komuni/(omak ČSN EN l2899- ] ČSN EN 12966—1+A1,TP 143,TP 70 Vl 6.1 VL 6.2 a TP66 „ Zasaajz pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích ...

Načteno

edesky.cz/d/4532850

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podmoky (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz