« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Inventarizační a výroční zpráva obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva 2020
Inventarizační zpráva za rok 2020
<br> Účetní jednotka: Obec Bělá
<br> Bělá 44
<br> IČO 00179612
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí k inventarizaci ze dne 2.12.2020 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni
<br> 31.12.2020 <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne 18.12.2020,a to školením kzajištění inventarizace a způsobu jejího provádění.V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doúčtování všech pohybů majetku na majetkové účty.Fyzické a dokladové inventury proběhly ve dnech 5.1.— 1.2.2021 v souladu s plánem inventur.Na jejich základě byly
<br> vyhotoveny následující inventurní soupisy:
<br> ČĚIO Druh majetku
<br> 1 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek—účet 018
<br> 2 Nehmotný majetek — účet 019
<br> 3 Budovy a stavby — účet 021
<br> 4 Hmotný majetek — účet 022
<br> 5 Hmotný majetek — účet 028
<br> 6 Pozemky — účet 031
<br> 7 Nedokončený majetek — účet 042
<br> 8 Oprávky k drobnému dlouh.majetku —účet 078
<br> 9 Oprávky k ostatdlouhodmajetku — účet 079
<br> 10 Oprávky k samost.hmot.movit.věcem — účet 081,082
<br> 11 Oprávky k drobnému dlouhodmajetku — účet 088
<br> 12 Materiál na skladě — účet 112
<br> 13 Bankovní účty — účet 231
<br> 14 Pokladna — účet 261,Peníze na cestě — účet 262
<br> 15 Ceniny — účet 263
<br> 16 Odběratelé — účet 311,Poskytnuté provozní zálohy — účet 314
<br> 17 Jiné pohledávky — účet 315
<br> 18 Závazky — účty 321,331,337,342
<br> 19 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi,Krátkodobé přijaté zálohy,Ostatni krátkodobé pohledávky — účet 346374377
<br> 20 Jměni účetní jednotky — účet 401,403,406
<br> 21 Podrozvahové účty — účty 901,902 <,>
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví zjistila hlavní inventarizační komise následující skutečnosti:
<br> Účet Stav zjištěný ...
Výroční zpráva o poskytování informací 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
<br> Vsouladu sustanovením š 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu kinformacím,podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti voblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec B ě I á tuto „ Výroční zprávu za rok 2020“ <.>
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> (3000
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními O řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licenci a odůvodnění 0 nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br> e) počet stížností podaných dle 5 16a zákona,včetně důvodů O jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br> Dle š 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů data s odesláním informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací za písemné podané žádosti činí:.<.>.<.>.<.> 0 Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
<br> Počet téchto žádo...

Načteno

edesky.cz/d/4532750

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz