« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Inventarizační a výroční zpráva obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva 2020
Inventarizační zpráva za rok 2020
<br> Účetní jednotka: Obec Bělá
<br> Bělá 44
<br> IČO 00179612
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí k inventarizaci ze dne 2.12.2020 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni
<br> 31.12.2020 <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne 18.12.2020,a to školením kzajištění inventarizace a způsobu jejího provádění.V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doúčtování všech pohybů majetku na majetkové účty.Fyzické a dokladové inventury proběhly ve dnech 5.1.— 1.2.2021 v souladu s plánem inventur.Na jejich základě byly
<br> vyhotoveny následující inventurní soupisy:
<br> ČĚIO Druh majetku
<br> 1 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek—účet 018
<br> 2 Nehmotný majetek — účet 019
<br> 3 Budovy a stavby — účet 021
<br> 4 Hmotný majetek — účet 022
<br> 5 Hmotný majetek — účet 028
<br> 6 Pozemky — účet 031
<br> 7 Nedokončený majetek — účet 042
<br> 8 Oprávky k drobnému dlouh.majetku —účet 078
<br> 9 Oprávky k ostatdlouhodmajetku — účet 079
<br> 10 Oprávky k samost.hmot.movit.věcem — účet 081,082
<br> 11 Oprávky k drobnému dlouhodmajetku — účet 088
<br> 12 Materiál na skladě — účet 112
<br> 13 Bankovní účty — účet 231
<br> 14 Pokladna — účet 261,Peníze na cestě — účet 262
<br> 15 Ceniny — účet 263
<br> 16 Odběratelé — účet 311,Poskytnuté provozní zálohy — účet 314
<br> 17 Jiné pohledávky — účet 315
<br> 18 Závazky — účty 321,331,337,342
<br> 19 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi,Krátkodobé přijaté zálohy,Ostatni krátkodobé pohledávky — účet 346374377
<br> 20 Jměni účetní jednotky — účet 401,403,406
<br> 21 Podrozvahové účty — účty 901,902 <,>
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví zjistila hlavní inventarizační komise následující skutečnosti:
<br> Účet Stav zjištěný ...
Výroční zpráva o poskytování informací 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
<br> Vsouladu sustanovením š 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu kinformacím,podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti voblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec B ě I á tuto „ Výroční zprávu za rok 2020“ <.>
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> (3000
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními O řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licenci a odůvodnění 0 nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br> e) počet stížností podaných dle 5 16a zákona,včetně důvodů O jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br> Dle š 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
<br> Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů data s odesláním informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací <.>
<br> Výše úhrady za poskytování informací za písemné podané žádosti činí:.<.>.<.>.<.> 0 Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
<br> Počet téchto žádo...

Načteno

edesky.cz/d/4532750

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz