« Najít podobné dokumenty

Obec Kelčany - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu (4 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kelčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu[2].pdf [0,13 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních,dopravních a živnostenských agend
<br> Masarykovo nám.1 (30),69701 KYJOV
Tel.: 518 697 500,fax: 518 697 567,e-mail: urad@mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spis zn.: OSDŽA 4484/2021/348
č.j.: OSDŽA19977/21/348
<br> Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
<br>
XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> m.moricky@mukyjov.cz
<br>
<br>
<br> Kyjov: 1.3.2021
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy
Městský úřad Kyjov,OSDŽA (dále jen "správní orgán") příslušný podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"),ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,přezkoumal žádost v řízení dle ust.§ 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích,kterou dne 25.2.2021 podal:
<br> PERFECT,spol.s r.o <.>,IČO 18826873,Nábřeží 312,765 02 Otrokovice
v zastoupení
Trasig s.r.o <.>,IČO 26922151,Palánek 1,682 01 Vyškov
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 77 odst.5) zákona
<br> stanovuje úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
při provádění stavebních prací při stavbě: Kelčany,rozš.NN ZTV hrubé díly,obec
<br> dopravní značení na sil.III.třídy a MK,dle situace přechodného dopravního značení zpracovaného
firmou Trasig s.r.o <.>
<br> na: silnici III/42211 a MK v k.ú.Kelčany
<br> Druh dopravních značek: „ dle přiložené situace“
<br> termín: 10.3.2021 do 18.4.2021
<br> Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví tyto podmínky:
<br> Městský úřad Kyjov v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích ve znění p...
přechodné dopravní značení 3.pdf [0,72 MB]
2/2021
<br> nemal:
<br> XXXXXXXXX XXXX
<br> Krnslii: www-=": -- XXXXX,_ KELČ
<br> Přechodné _opravní značení — 'Iu-' ma.? *“ - _ ' ' 3.<,>
přechodné dopravní značení 2.pdf [0,69 MB]
2i2021
<br> _,nwvnlz
<br> XXXXXXXXX XXXX
<br> KÍBSM: _ Souralova Jana
přechodné dopravní značení 1.pdf [0,72 MB]
římmv—m 134— " ' ' " "' i" _ ?—
<br> XXXXXXXXX XXXX mm- mm domům mm:
<br> Í-J-“
<br> Přechodné _opravní značení

Načteno

edesky.cz/d/4532727

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kelčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz