« Najít podobné dokumenty

Obec Polerady - Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice č. II/255

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polerady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

více informací zde (2.69 MB)
FREIBAU s r.o <.>
<br> Rekonstrukce mostu ev.č.255-013 Polerady
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> Širší vztahy,vyznačení jednotlivých detailů a objízdné trasy
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br>
<br> FREIBAU s r.o <.>
<br> Rekonstrukce mostu ev.č.255-013 Polerady
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> Detail č.1 - pracovní místo (uzavřený úsek)
<br> B
1+
<br> E
13
<br> Z
2+
<br> S
7
<br> B
1+E
<br> 13
Z
2+S
<br> 7
<br> B
et
<br> o
n
o
vá
<br> s
vo
<br> d
id
<br> la
z
<br> ab
ra
<br> ň
u
jíc
<br> í
<br> p
ád
<br> u
v
<br> o
zi
<br> d
la
<br> -
d
<br> le
p
<br> o
ža
<br> d
av
<br> ku
T
<br> P
6
<br> 6
<br> B
2
0
a
<br> B
2
1
a
<br> B
2
0
a
<br> B
2
1
a
<br> B
2
0
a
<br> B
2
0
a
<br> B
2
0
a
<br> B
2
0
a
<br> IP
22
<br> (o
sa
<br> d
it
m
<br> in
<.>
<br> s
tý
<br> d
en
<br> n
ím
<br> p
ře
<br> d
st
<br> ih
em
<br> )
<br> IP
22
<br> (o
sad
<br> it m
in
<br> <.>
<br> s týd
en
<br> n
ím
<br> p
řed
<br> stih
em
<br> )
<br> P
o
h
yb
<br> p
ěš
<br> íc
h
z
<br> aj
iš
<br> tě
n
p
<br> ro
st
<br> ře
d
n
ic
<br> tv
ím
<br> lá
vk
<br> y
o
d
p
<br> ra
co
<br> vn
íh
<br> o
m
<br> ís
ta
<br> o
d
d
ěl
<br> en
é
<br> (z
ab
<br> ez
p
eč
<br> en
é)
<br> d
le
<br> p
o
ža
<br> d
av
<br> ku
T
<br> P
6
<br> 6
<br>
<br> FREIBAU s r.o <.>
<br> Rekonstrukce mostu ev.č.255-013 Polerady
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> Detail č.2
<br> IS
1
1
a
<br> N
a stávajíci IS
<br> 5
<br> zneplatnit „B
E
S
T a.s <.>
<br> N
a stávající IS
<br> 3b
<br> zneplatnit cíl M
O
<br> S
T
<br> N
a
s
<br> tá
v
a
jí
<br> c
í
<br> IS
3
c
<br> zn
e
p
<br> la
tn
<br> it
c
<br> íl
M
<br> O
S
<br> T
<br> N
a
s
<br> tá
v
a
jí
c
i
<br> IS
5
<br> zn
e
p
<br> la
tn
<br> it
„
<br> B
E
<br> S
T
<br> a
<.> s
<br> <.>
<br> IS
1
1
b
<br> IS
11
<br> b
<br> IS
11a
<br>
<br> FREIBAU s r.o <.>
<br> Rekonstrukce mostu ev.č.255-013 Polerady
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> Detail č.3
<br> IS11a
<br> Na stávající IS3b
<br> zneplatnit cíl...
více informací zde (405.59 kB)
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
<br> Oddělení registrací,dopravy a komunikací
<br>
<br>
<br> F_ODKPAT_033E platí od: 1.1.2020 Stránka 1 z 4
<br>
<br> MmM Z_OSC_033
<br>
NAŠE ZN.: OSČ/022273/2021/KR-5
<br> Č.J.: MmM/025649/2021/OSC/KR
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> IP TEL.: 474 771 272
<br> FAX: 476 448 575
<br> E-MAIL: Martina.Krobova@mesto-most.cz
<br>
<br> MOST DNE: 09.03.2021
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Magistrát města Mostu,odbor správních činností,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
<br> silnic podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),ve správním řízení podle
<br> ustanovení § 67 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „správní řád“),rozhodl takto:
<br> Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle dle § 39 odst.5 vyhlášky č.104/1997 Sb.<,>
<br> kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
s e p o v o l u j e
<br>
<br> žadateli společnosti FREIBAU s.r.o <.>,IČO 020 94 240,se sídlem U Demartinky 2561,150 00
<br> Praha 5,zastoupené panem Ing.Janem Vtelenským,IČO 052 89 360,se sídlem Dobrná 44,407
<br> 41 Dobrná,úplná uzavírka silnice č.II/255 – mostu č.255–013 u obce Polerady z důvodu
<br> rekonstrukce mostního objektu za těchto podmínek:
<br> 1.Úplná uzavírka silnice č.II/255 – mostu č.255–013 u obce Polerady se povoluje
v termínu od 15.03.2021 do 30.06.2021 <.>
<br> 2.Objízdná trasa bude vedena po silnici č.I/27,č.II/251,II/250 a dále zpět na č.II/255 dle
situace,která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí <.>
<br> 3.Na začátku uzavírky (z obou směrů) umístí žadatel orientační tabuli s uvedením dat
zahájení a ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele <.>
<br> 4.Pro dopravce Autobusy Karlovy Vary,a.s.na lince 572545
<br> - spoje linky budou ukončeny/začínat v zastávce „Polerady“ <.>
<br> Spoje náhradní autobus...

Načteno

edesky.cz/d/4532688

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polerady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz