« Najít podobné dokumenty

Obec Seč - Veřejná vyhláška - Odbor dopravní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Seč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-17181.pdf
Telefon Fax E-mail IČ
<br> 371 516 121 371 522 003 epodatelna@mublovice.cz 002 56 455
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE
Odbor stavební a dopravní
Masarykovo náměstí 143,336 01 Blovice
<br>
<br>
Spis.zn.: MUBlov 17181/20 V Blovicích 14.12.2020
Č.j.: MUBlov 17797/20/DO/He
Vyřizuje: Hellerová,Piherová
<br> viz rozdělovník
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Blovice,odbor stavební a dopravní,jako věcně a místně příslušný správní
orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých předpisů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě žádosti Správy a údržby silnic Plzeňského kraje,příspěvkové
organizace,IČ: 720 53 119,se sídlem Koterovská 462/162,326 00 Plzeň,ze dne
01.12.2020
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 ods.t 1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích po předchozím
písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,ze dne
04.12.2020 pod č.j.KRPP-133827-2/ČJ-2020-031106-48 následující přechodnou úpravu
provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních a veřejně přístupných účelových
komunikacích ve správním obvodu města Blovice jako obce s rozšířenou působností
pro označení pracovního místa nebo místa,kde se nachází závada ve sjízdnosti:
<br>
1) Použité dopravní značení bude v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích - TP 66 (3.vydání) dle následujících typových schémat:
<br> • V obci – B/1,B/2,B/3,B/4,B/5.1,B/5.2,B/7,B/8,B/14.2,B/14.3,B/24,B/25.1 <,>
B/25.2,B/25.3;
<br> • Mimo obec – C/1,C/2,C/3,C/4,C/6,C/7,C/10c,C/11,C/12,C/13,C/14;
<br> K označení dopravní nehody,závady ve sjízdnosti…,budou použity tyto dopravní
značky a zařízení: A/7a,A/8,A/17,A/22,A23,A26,A/27,A/28,Z/2,3,4a,b <.>
V odůvodněných případech bude snížena nejvyšší dovolená rychlost pomocí dopravní
značky B20a,a to v intravilánu na 30 km/h a v extravilánu na 70 km/h a poté až na
5...

Načteno

edesky.cz/d/4532608

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Seč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz