« Najít podobné dokumenty

Obec Helvíkovice - Veřejná vyhláška o přechodné úpravě provozu na silnici I/11

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Helvíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o přechodné úpravě provozu na silnici I/11
1
<br>
<br> *KUPAX00X
1G6O*
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111
Č.j.: KrÚ 21856/2021-Ky V Pardubicích dne: 11.3.2021
SpKrÚ 19871/2021
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
<br>
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) a ustanovení § 77 odst <.>
1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti KENVI CZ s.r.o.(IČ:
28825039),se sídlem Markova 191/49,500 04 Hradec Králové,kterou na základě plné moci
ze dne 23.2.2021 zastupuje společnost LETS CZ s.r.o <.>,(IČ: 06569030),se sídlem 5.května
1378,516 01 Rychnov nad Kněžnou,podané dne 3.3.2021 <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/11 v obci Helvíkovice a to umístěním přechodného dopravního značení dle
situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od 12.4.2021 do 14.6.2021
Důvod: výstavba stezky pro pěší a cyklisty
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
p.XXXXX XXXXXX (KENVI CZ s.r.o.),tel.734 754 635
za dopravní značení: XXXX XXXXXX,LETS DZ s.r.o <.>,tel.606 642 987
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění
přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého
dopravního značení <.>
<br> 2.Přenosné dopravní značky musí být umístěny na slo...

Načteno

edesky.cz/d/4532454

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Helvíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz