« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
<br> náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MS/04931/2021/Vnk
<br> STRABAG XXXX a.s <.>
Železničářská XXXX/XX
Střekov
400 03 Ústí nad Labem 3
<br>
<br> Č.j.: MS/05008/2021
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: vanek@musobeslav.cz
<br> Datum: 15.03.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a RR,silniční hospodářství,jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností,který je věcně a místně příslušným správním orgánem ke stanovení
přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Soběslav dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č.361/2000 Sb.“),postupem
v souladu s ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě podnětu právnické osoby - STRABAG XXXX a.s.<,>
IČ XXXXXXXX,Železničářská 1385/29,Střekov,400 03 Ústí nad Labem 3 (dále jen „žadatel“) <,>
podaného dne 22.02.2021 <,>
<br>
r o z h o d l
o s t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.a po předchozím souhlasu KŘ Policie Jčk <,>
DI XXXXX ze dne XX.XX.XXXX pod č.j.: KRPC–787–52/ČJ–2021–020806 a souhlasu vlastníka
komunikace SÚS Jčk,p.o <.>,závod Tábor ze dne 25.02.2021 pod č.j.SUS JcK 02779/2021 <.>
<br>
<br>
na pozemních komunikacích: III/13528,III/13531,II/135,III/13527,III/13521,III/1351 a MK ul <.>
<br> Na Ohradě v Soběslavi
<br> v místě: - viz situace
<br> z důvodu stavby: modernizace žel.trati Soběslav – Doubí
<br> na dobu: od 01.04.2021 do 15.05.2021
<br> popis MÚP: označení uzavírky a objížďky silnice III/13528 – viz DI...

Načteno

edesky.cz/d/4532254

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz