« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlejov - Zápis z jednání zastupitelstva 8.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání zastupitelstva 8.3.2021
OBEC SEDLEJOV,SEDLEJOV 45,588 62 URBANOV
<br> IČO: 00286605
<br> E-MAIL: sedlejov@volny.cz,www.sedlejov.cz ID datové schránky: maibpxv
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlejov Stránka 1 z 2
<br> Zkrácený anonymizovaný zápis
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlejov,konaného dne 8.3.2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti kulturního
<br> domu na adrese Sedlejov 45,Sedlejov <.>
<br> Přítomní zastupitelé:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,Bc.XXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXX Pavlů,Ing.XXXXXX XXXXXX,XXX XXXXXX,Mgr.XXXX XXXXX <,>
<br> Bc.XXXXXX XXXXX
<br> Nepřítomní zastupitelé: - Hosté: -
<br> X.Zahájení,určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Zasedání zastupitelstva obce Sedlejov (dále též jako „zastupitelstvo“) zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX
<br> (dále jako „předsedající“).Hlasování je,není-li dále uvedeno jinak,veřejné,prováděné zdvíháním rukou <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX v úvodu konstatoval,že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno,z celkového počtu 7
<br> členů zastupitelstva je přítomno 7 zastupitelů,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.Dále konstatoval,že ověřovatelé
<br> zápisu z minulého zasedání zápis přečetli a svým podpisem potvrdili jeho správnost <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Kešnara a Bc.Michala Uhlíře a zapisovatelem Mgr.Jiřího Nerada.K
<br> návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1/3/2021:
<br> Zastupitelstvo obce Sedlejov určuje ověřovateli zápisu Jana Kešnara a Bc.Michala Uhlířr a zapisovatelem Mgr.Jiřího
<br> Nerada <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7,proti: 0,zdrželi se: 0 – usnesení č.1/3/2021 bylo schváleno
<br> 2.Schválení programu jednání
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající
<br> navrhl doplnit program jednání o následující body
<br> - Cenová nabídka na plastové nádrže
K návrhu programu nebyly...

Načteno

edesky.cz/d/4527489

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz