« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o konání zastupitelstva 22.02.2021 od 18:00 hodin obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (512.58 kB)
OBEC ROKYTÁ
oBEcNí úŘno norwÁ
<br> Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> č.1.ounor /82/2o2L
<br> V Horní Rokytě dne 14.2.202L
<br> lnformace
o konání zasedání zastupitelstva obce Rokytá
<br> Obecní úřad Rokytá v souladu s ust.§ 93 odst.1) zákona č.I28|2OO0 Sb,<,> o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o době,místě a programu zasedání
zastupitelstva obce Rokytá,svolaného starostou obce Antonínem Markem v souladu s ust <.>
§ 92 zákona č.I28l2O00 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení|,ve znění pozdějších předpisů:
<br> MÍsto konánÍ: zasedací místnost Obecního úřadu Rokytá,Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo
Hradiště
Doba konáníz22.2.2O2í.od 18:00 hod <.>
<br> Navržený program:
<br> L.Zahájení
2.Schváleníprogramu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Bezúplatný převod pozemků od SPÚ
5.Nákup pozemku p.č.3Oala v k.ú.Dolní Rokytá
6.Nákup pozemku p.č.23312 v k.ú.Horní Rokytá
7.Schvalováníprodeje částí pozemku p.č.62116 v k.ú.HorníRokytá
8.Schvalovánízáměru prodeje části pozemku p.č.2O6lL v k.ú.Dolní Rokytá
9.Schvalovánízáměru prodeje části pozemku p.č.80212 v k.ú.Horní Rokytá
10.Schvalování smlouvy o zřízení VB
11.Smlouva o poskytování internetu
12.Doplnění ZaS výboru
13.Úprava podmínek přijímání RO starostou
14.Rozpočtové opatření č.L|2O2L
15.Rozpočtové opatření č.2/2O2L
16.Různé organizační záležitosti
17.Připomínky,náměty a dotazy přítomných
].8.Diskuze
t9.Závér
<br> XXXXXXX XXXXX,starosta obce v.r <.>
<br> Vyvěšeno dne: 14.2.2O2l
Sejmuto dne:
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá <.>

Načteno

edesky.cz/d/4526780

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz