« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Zahájení vodoprávního řízení "Obytný soubor Kopaniny Střelice, větev B a C"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Zahájení vodoprávního řízení "Obytný soubor Kopaniny Střelice, větev B a C"
muslrp21voo70j
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno odbor životního prostředí
<br> Váš dopis značky/ze dne: /18.02.2021,<,>.- Číslo jednací: Čj.SLP-OŽP/14238-21/SKR ObSGSN;.urad Císlo dcpor.Spisová značka: Sp.SLP-OZP/3811-2021/SKR "9 'ce % Vyřizuje/linka: Ing.Pavel Škrla/533 304 761 1 ? _m 232 ————————————— E-mail: skrla©slapanicecz DOS'O dne.——'— ——————————— Zpracovatel V Brně dne: 10.03.2021 / 700 Datová schránka: 2xfbbgj.<.> Wlč/IÝU/ZÚJ/mf,————— % Ukladam znak Příloha _-__„_--_-_---_/Z _____________
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ <.>
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 5 104 odst.(2) písm.c) a ustanovení 5 106 odst.(1) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),a jako speciální stavební úřad podle ustanovení 5 15 odst.(1) písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,oúzemním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje,že na návrh společnosti Z.G.R.— SAXA,spol.sr.o <.>,Zimní 1991/3,Hranice,73301 Karviná,lČO 25852892 v zastoupení na základě plné moci Ing.Veronikou Káňovou,Fanderlíkova 15,Brno 61600,IČO 75753707 bylo dnem 18.02.2021 zahájeno řízení o povolení stavby vodního díla „Obytný soubor kopaniny Střelice,větev “B“ a “C“,dešťová a splašková kanalizace,vodovod“
<br> v kraji Jihomoravském,okrese Brno-venkov,obci Střelice,na katastrálním území Střelice u Brna,na pozemcích p.č.5358/2,45,5358/1,5357/14,5360,5358/24,5358/25,5361,5363/2,5364/6,souřadnice dešťová kanalizace JTSK začátek X = 1164441,Y = 607504,konec X = 1164669,Y = 607654,souřadnice splaškové kanalizace JTSK začátek X = 1164448,Y = 607374,konec X = 1164668,Y = 607653,souřa...

Načteno

edesky.cz/d/4525972

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz