« Najít podobné dokumenty

Obec Zbyslavice - Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbyslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 11 - Závěrečná inventarizační zpráva - ZŠ a MŠ (623.72 kB)
Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice,příspěvková
<br> organizace Hlavní 103,742 83 Zbyslavice
<br> Právní forma: příspěvková organizace
<br> IC:
<br> 70981396
<br> inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků
<br> Základní školy a mateřské školy obce Zbyslavice,příspěvkové organizace
<br> 1 <.>
<br> za rok 2020
<br> Vymezení předpisů,na základě kterých byla inventarizace provedena
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,a vyhláškou o inventarizaci 270/2010 Sb <.>,Účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové organizace a obce ve znění pozdějších změn a doplňků Plánem k provedení inventarizace ze dne 31.10.2020
<br> Inventarizační komise Provedení inventarizace zajistiia inventarizační komise ve složení:
<br> Předsedkyně ústřední inventarizační komise: XXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Clenové inventarizační komise: Kakalejěíková Zuzana
<br> Termín provedení1 mistoq rozsah <.>,zpísob provedení a druh inventur
<br> Stanovení provedení inventarizace; Termín provedení inventarizace stanovila ředitelka školy ke dni 31.12.2020 <.>
<br> Místo provedení inventarizace: Dle jednotlivých místností a odpovědných osob <.>
<br> Předepsané druhy inventarizace:
<br> Inventarizace byla periodická:
<br> a) fyzická — proběhlo zjištění skutečného stavu u majetku hmotné povahy v případě,že to připouštěla jejich povaha a nebránilo tomu místo,kde se v době inventarizace nacházely <.>
<br> b) dokladové ? proběhla v ostatních případech zjištění skutečného stavu u ostatních složek majetku a závazků,u nichž nebylo možné provést fyzickou inventarizaci <.>
<br> Způsob provedení inventarizace:
<br> a) fyzická inventarizace byla provedena:
<br> - fyzickou kontrolou jednotlivých kusů u dlouhodobého majetku,drobného dlouhodobého majetku dle rozmístění v místnostech organizace
<br> — fyzickou kontrolou pokladen
<br> Výsledky fyzické inventarizace byly porovnány s operativní ...
Příloha č. 10 - Výkaz zisku a ztrát - 12 - 2020 - ZŠ a MŠ (1005.9 kB)
Licence: 0265
<br> XCRGum/WA (02112020/01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2020
<br> IČO: 70981396
<br> Název.Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice,příspěvková organizace
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2020
<br> Sidlo účetní ;ednotky ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci identifikační čislo právní forma zřizovatel
<br> Kontaktní údaje
<br> Misto podnikání Hlavní 103 ulice,č.p,Hlavní 103 Zbyslavice obec Zbyslavice 742 33 PSČ,pošta 742 83
<br> Předmět podnikání
<br> 70981396 hiavni činnost Příspěvková organizace vedlejší činnost Obec Zbyslavice CZ—NACE 85311
<br> Razítko účetní jednotky Lakiaúní Škola a mateřska Skola
<br> teiefon.<.> _ f obce Zbyslavtce,přispěvkova orgamaace 3x i-Lievni 103,742 33.3 ŠŠŠŠĚBVĚŠŠ - ' ' iC-70981396 Te.: e mail skola©zszbyslavncacz Eman: ;szbyslawceťýseznam-CZ WWW stránky “1" Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce XXXX XXXXXXX Mgr.XXXXX XXXXXXXXX /
<br> za správnost údajů
<br> m Podpisový záznam osoby odpovědné + Podpisový záznam statutárního V? - orgánu % Í!
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 01.02.2021,15h13m195
<br> "Í
<br> 01022021 15131 3m19s
<br> Zpracováno systémem GINi'S Express » UCR GORDIC spor.s r.0 <.>
<br> strana 1 f 4
<br> Licence: 0265
<br> XCRGUWA/ VYA (02112020/01012020)
<br> Čislo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 J 4 A.Náklady celkem 7 353 193.41 7 192 912,57 l.Náklady : činnosti 7 358 798,41 1 192 912.57 1.Spotřeba materiálu 501 420 829,34 567 660.84 2.Spotřeba energie 502 128 360,82 145 507.40 3.Spotřebajiny'ch neskladovatelnych dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 505 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 &.Opravy a udržování 511 11 355.70 10 264.54 9.Cestovné 512 2 459.00 17 37000 10,Náklady na reprezentaci 513 11...
Příloha č. 9 - Příloha 12 - 2020 - ZŠ a MŠ (1.98 MB)
XCRGUPXA.! PVA (02112020 ! 01012020)
<br> licence.0265 P RI LO HA příspěvkové argininu zřizovani úsc ! A (v Kč.s přesností na dvě desetinná mista) \6\ Období: 1212020 vll iČU: 70981396 Názevr Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavlce,příspěvková organizace
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice,č |:.Hlavní 103 ulice.č.p.Hlavni 103 obec Zbyslavlco obec Zbyslavice PSČ.pošta 742 83 PSČ.pošta 742 83 údaje o organlzaci Ptedmét podnikání identiňkačnl číslo 10951396 hlav-nl činnost právni forma Pl'lspěvltová organizace vedlejší činnost zřizovatel Obec Zhyslavlce (ZZ-NACE 85311 Kontaktni údaje Razltko účetní jednotky _rfgkiad ní škg|a & mateřská škgía letem" ši Š') C9 Zbyslavi ce,příspěvková organizace fax „an 183,?42 83 Zbysiavice e—maíl BlinilGZBZhYSIach-GZ :( ?6981396 Tel.: 558 955 722 WiMa'Vstránky mul zszbyslawce©seznam.cz,1,Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce / XXXX XXXXXXX A \ Mgr.Iveta Bury-nova %,<.> „l Podpisový záznam osoby odpovědné ll Podpíoový záznam statutárnlho Í ".<.> za správnost údajů orgánu '/ / % l ' /
<br> Okamžik nastaveni (datum,can: 01.02.2021,15h1dmzza
<br> D1 022021 ffithZZs Zpracováno systémom SIMS Expms: v UCR GORDIC spol.: r a.strana 1 ! rr
<br> Licence: 9255 XDRGUPXAÍPYA (021132020 KDTDTZGZU)
<br> Mi- infom191podl- ! ? triat- ít.Znen-,Účetní jednotka nemá infomace :: tom.že by byl oomšen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> íA.-.2- Interna-n mate; ? nás; 4 otom
<br> *A-3e '“ÍGHMCPPEÉ'SŠÍ943355559? *.<.> „.o,<.> V.V * „„.<.>.<.>.__ _ V V <.>,<.> -._.Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahuúčetnl jednotka má pouze hlavni činnost Zásobamt so rozumi matanálqpotmvíny škoini ]ldelny).Dlouhodobý hmotný majetek vede ůčetnl jednotka v pořizovacích cenách Náklady přlštiho obdobi - účet 331 - účtuje účetní jednotka o nákladech časově & věcně souvisejících s následujlcim obdobim.účtovaných \: obdobl probíhajícím.Jedná se předevšimo ...
Příloha č. 8 - Rozvaha 12 - 2020 - ZŠ a MŠ (1.33 MB)
Licence: 0265
<br> ROZVAHA
<br> XCRGURXA / RYA (02112020 /01012020]
<br> příspěvkové organizace ',<.> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> IČO: 70981396
<br> “G? Období: 1 2 1 2020
<br>,Názeví Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice,příspěvková organizace
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2D20
<br> Sídlo účetní jednotky ulice.č.p.Hlavní 103 obec Zbyslavice PSČ.pošta 742 83
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo 10981 396 právní forma Příspěvková organizace zřizovatel Obec Zbyslavice
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail skola©zszbyslavice.cz WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví XXXX XXXXXXX
<br> Místo podnikání ulice.č.p.Hlavní 103 obec Zbyslavíce PSČ.pošta 742 33 Předmět podnikání
<br> hlavni činnost vedlejší činnost CZ—NACE 85311
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Záktadni škoia & matařska akom
<br> obce ŽbySiaviCe.přispěvkova organizací ' ' 1 b s a v l
<br> mam 103.ĚZTŠE- osš 955 722
<br> 39 1EL'rníyacgig'enzszbvsiaviceC-Dseznarn.::z - _ 4-
<br> statutární zástupce Mgr.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 01.02.2021.15h11 m575
<br> ' Podpisový záznam statutárního / orgánu „„ A
<br> 01.02.2021 15h1'1m573
<br> Zpracováno systémem GiNiS Express — UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 16
<br> Licence: 0255
<br> XCRGURXA ÍRYA (02112020 !01012020)
<br> Období Čislo Synfetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Nette AKT|VA CELKEM 2 518 084,26 1 340 605,30 1 177 478,96 2 544 007.24
<br> A.Stálá aktiva 1 340 605,30 1 340 605,30
<br> !.Dlouhodobý nehmotný majetek 41 781,30 41 781,30 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 41 781,30 41 781.30 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 6.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majet...
Příloha č. 7 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - obec (459.19 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX02ECEZ2
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zbyslavice <,>
IČ 00600695 za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 15.6.2020 <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31.10.2020 bylo vykonáno dne 30.11.2020 kontrolní skupinou
ve složení:
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2020 bylo vykonáno dne 10.3.2021 kontrolní skupinou
ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXX Adamusová
<br>
kontrolor XXX/XX/XXXX
<br>
XXXX
<br>
<br> Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 13.11.2020 <.>
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 10.3.2021 <.>
<br> Zástupci územního celku,kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
<br> - XXXXXX XXXXXX,starostka
- XXXXXXX XXXXXXXXXX,účetní
<br> Čj.:...
Příloha č. 6 - Inventarizační zpráva - obec (897.21 kB)
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
<br> 'u
<br> cetníjednotka: Obec Zbyslavice
<br> IČ: 00600695
<br> Datum zpracování: 31.1.2021 Datum zahájení inventarizace: 4.1.2021 Datum ukončeníinventarizace: 29.1.2021
<br> Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2020
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizací majetků a závazků,ve znění pozdějších předpisů a směrnice k provádění inventarizací <.>
<br> Inventarizační činnosti: 1.1.Plán inventur <.>
<br> Plán inventur byl zpracován a řádně schválen.Jmenované inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisi byly zkontrolovány na všech soupisech.Během provádění inventarizací nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Termíny pro provedení inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizační komise <.>
<br> Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v kanceláři starostky obce dne 17.12.2020 — viz.protokol o proškolení komisi <.>
<br> 1.3 Podminky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců <.>
<br> Na požádání předsedů inventarizačních komisi byly zpřístupněny všechny prostory a poskytnuta součinnost zaměstnanců <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur <.>
<br> K názvům cvičících prvků na hřišti budou v průběhu roku pořízeny fotografie pro [epší orientaci inventárních komisí <.>
<br> 2.Výsledek inventarizace:
<br> inventarizace proběhla řádně,podklady byly připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,závazků,ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,kterýje zaznamenán na inventurních soupisech.Na podrozvahových účtech 901 301 je veden DDNM do částky 7000; Kč (SW).Na podrozvahovém účtu 902 001 je veden majetek obce v délce používáni
<br> delším než 1 XXX a ocenění jednotlivého položky/ ks od XXXX,- Kč do 3000,— Kč.(Ve zvláštních případech i do 1000,-Kč/1 položka.) Na podrozvahovém účtu 909 301 je ve...
Příloha č. 5 - Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům - obec (3.26 MB)
Příjemce: Kraji: PoskytovateP: Kapitolai:
<br> Obec Zbyslavice MORAVSKOSLEZSKÝ
<br> Všeobecná pokladní správa 0 Operace státních finančních aktiv
<br> Příloha č.1 k dopisu čj.MSK 6439/2021 ze dne 14.01.2021 vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 15.02.2021
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Cást A.Finanční vypořádání dotacís výjimkou dotací na programové Enancování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků ňnančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Předepsané výše
<br> č.akce „.v,Vráceno v „ „ „.<.>.<.>.ucelovy „.<.>.Cerpano.<.> Skutecne pouzdo vratky dotace pn Ukazatd [E:ĚĚJŠÍSŠ znak C'S'o Jadnac' k 31.12.2020 Égůgžgťkrgřg !( 31.12.2020 nnančním ",] vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1 — 2 - 3 Dotace celkem 31 000,00 0,00 0,00 608,04 li Porn)-,- „,_ _ <.>,„,i _ __ „ of „_ uce'ove dome na Výdaje Spejené se Spo'ečnými vahami do 98193 MF—21029/2020/1201-15 31 000 00 0 00 30 391 96 608 04 I ! ! I
<br> Senátu a zastupitelstev krajů
<br> Poznámka - dofinancování:
<br> Sestavil (jméno,příjmení,telefon,e-mail): XXXXXXX XXXXXXXXXX,XXX XXX XXX,obec©zbyslavice.cz
<br> Datum a podpis:
<br> 3.2.2021
<br> Kontroloval (jméno,příjmení,telefon,e—mail): XXXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
<br> Datum a podpis: X.2.2021
<br> &%
<br> okres Ostrava
<br> Tabulka č.10) k dopisu čj.MSK 9874/2021 ze dne 20.1.2021 vyplněnou tabulku doručit nejpozději do 19.2.2021
<br> Název územního samosprávného celku: ZBYSLAVICE
<br> Přehled úvěrů,půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2020 (bez organizačních složek státu a státních fondů) (v tis.Kč na dvě desetinná místa)
<br> Termín Úroková sazba Způsob ručení
<br> Ucel uveru Vyse uveru Poskytovatel uveru splatnosti „ \! lo 4 s 6
<br> avice- rekonstrukce.12.2041 69 ovacími
<br> Celkem 15...
Příloha č. 4 - Příloha 12 -2020 - obec (2.26 MB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Zbyslavice; IČO 00600695; Ve Dvoře 81,742 83 Zbyslavice
<br> Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 9.2.2021 v 11:37
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka se řídí vyhláškou 410/2009 Sb <.>,ve znění pozd.předpisů
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka vede majetek v ocenění dle Vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,a dle Směrnice o oběhu účetních dokladů,evidenci
majetku,postupech v účetnictví a nakládání s finančními prostředky obce Zbyslavice <.>
DDNM v ocenění do částky 7000,- kč je účtován přímo do spotřeby <.>
Účetní jednotka provádí roční odpisy ke dni 31.12.- způsobem rovnoměrných odpisů
Opravné položky provádí účetní jednotka ke dni 31.12 <.>
Účetní jednotka má nastaveno časové rozlišení s hranicí významnosti nad 20000,- Kč
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 817 371,99872 063,39
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 26 934,0026 934,00901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 550 503,49605 194,89902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 239 934,50239 934,50909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazk...
Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát 12 -2020 - obec (376.79 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Zbyslavice; IČO 00600695; Ve Dvoře 81,742 83 Zbyslavice
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 9.2.2021 v 11:30
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 9 081 427,94 10 520 889,43
<br> I.Náklady z činnosti 8 344 601,78 9 706 254,43
<br> 1.Spotřeba materiálu 424 836,28501 515 026,00
<br> 2.Spotřeba energie 344 747,60502 281 284,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 200 239,74511 1 311 813,23
<br> 9.Cestovné 1 431,00512 36 187,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 3 296 399,96518 3 153 519,00
<br> 13.Mzdové náklady 2 113 426,00521 1 976 854,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 562 604,00524 531 700,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 3 758,00525 3 603,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 36 000,00528 36 000,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 100,00538 300,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 577,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 11 956,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 233 160,00551 1 237 196,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554 171 372,00
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek...
Příloha č. 2 - Rozvaha 12 -2020 - obec (298.66 kB)
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Obec Zbyslavice; IČO 00600695; Ve Dvoře 81,742 83 Zbyslavice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 9.2.2021 v 11:31
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 22 304 701,62 71 008 128,5893 312 830,20 55 691 512,01
<br> A.Stálá aktiva 22 296 835,02 54 372 415,2876 669 250,30 47 510 013,77
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 130 426,00 858 977,00989 403,00 858 977,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 130 426,00130 426,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 858 977,00858 977,00 858 977,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 22 166 409,02 53 248 438,2875 414 847,30 46 455 036,77
<br> 1.Pozemky 5 315 949,725 315 949,72 5 315 949,72031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 16 271 313,31 35 632 393,5151 903 706,82 36 238 246,10021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 876 881,05 2 734 312,724 611 193,77 2 942 840,95022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 018 214,664 018 214,66028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 565 782,339 565 782,33 1 958 000,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 196 000,00196 000,00 196 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účas...
Příloha č. 1 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12 -2020 - obec (2.58 MB)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Zbyslavice Ve Dvoře 81,742 83 Zbyslavice
<br> 006006952020 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 900 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 900 000,00 2 032 810,17106,99 106,99
<br> 0000 200 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 123 671,9061,84 61,84
<br> 0000 160 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 160 000,00 205 882,84128,68 128,68
<br> 0000 1 690 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 690 000,00 1 266 643,2974,95 74,95
<br> 0000 90 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 46 500,00 46 360,0051,51 99,70
<br> 0000 3 800 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 800 000,00 4 502 614,12118,49 118,49
<br> 0000 2 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000,00 111,205,56 5,56
<br> 0000 14 000,001341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 100,00100,71 100,71
<br> 0000 1 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 10 000,001361 Správní poplatky 10 000,00 6 710,0067,10 67,10
<br> 0000 40 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 40 000,00 58 229,72145,57 145,57
<br> 0000 235 000,001511 Daň z nemovitých věcí 235 000,00 278 481,93118,50 118,50
<br> 0000 0,002460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 407 000,00 631 000,000,00 155,04
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 811 000,00 811 000,000,00 100,00
<br> 0000 143 300,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 143 300,00 143 300,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004113 Neinvestič...
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020. (3.93 MB)
Návrh Závěrečné účtu obce vaslavice za rok 2020
<br> Závěrečný účetje zpracován na základě ?; 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění
<br> Obsah
<br> 1.Informace o účetníjednotce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 2.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 3.Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích 4 3.1.Struktura dlouhodobého majetku 4 3.2.Majetkoprávní úkony.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 3.3.Pohledávky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 3.4.Závazky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 3.5.Manka,škody,inventarizační rozdíly.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 4.Fondy obce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 5.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 6.Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům a jeji...

Načteno

edesky.cz/d/4525194

Meta

Rozpočet   Pronájem   Prodej   Prodej   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zbyslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz