« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_882479182_2_Ptaci_chripka_-_informace_pro_drobnochovatele_2021.pdf
Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele
<br>
Influenza drůbeže,známá také jako ptačí chřipka,je virové onemocnění
postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky,tak drůbež jako slepice <,>
krůty,kachny a husy.Postižená zvířata mají dýchací potíže,trpí ztrátou
chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.K přenosu dochází především
trusem nemocných ptáků.Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze
v laboratoři <.>
<br> Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických
příznaků.V případě influenzy je to pouze několik dní.První příznaky se obvykle objeví
do jednoho týdne <.>
<br> Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří,jsou netečná,odmítají se pohybovat <,>
mají dýchací potíže,jsou apatická (obr.1).Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví
úplné nechutenství.Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví.Vejce jsou
deformovaná a mají tenkou skořápku.Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok
z nosu,kýchání).Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu.Zjišťovány jsou
krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr.2),edém hlavy (obr.3).Mohou
se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr.4) <.>
<br>
<br> V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události
soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu <.>
Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa
<br> Zásady pro drobnochovatele drůbeže
<br> V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme
chovatelům drůbeže,která má přístup do venkovních výběhů,tam kde je to technicky a
provozně možné,umístění zvířat uvnitř budov <.>
<br> • ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně
žijícím ptactvem;
<br> • slepice,kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;
<br> • v chovech,kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu,přijmout opatření <,>
která v nejvyšší možné míře...
priloha_882479182_0_Narizeni_SVS.pdf
str.1 z 8
<br> Č.j.SVS/2021/033195-C
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Jihočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) a dále v souladu
s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl <.>
vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.299/2003
Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,ve
znění pozdějších předpisů,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
<br>
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy
– vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú.722952 - Počaply u Březnice (okres Příbram <,>
Středočeský kraj) v Jihočeském kraji <.>
<br>
<br> Čl.1
<br>
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br>
1.Ochranným pásmem se stanovují:
<br> I.Celé následující katastrální území:
<br> 721883 Ráztely
<br> II.Definovaná část následujícího katastrálního území:
<br> 761621 Svučice – severní část katastrálního území s vesnicí Draheničky - částí obce Mišovice <,>
přičemž hranici na jihu tvoří polní cesta vedoucí od Hibeňského rybníka po pozemní komunikaci –
silnici č.1756,dále silnice č.1756 vedoucí na sever po křižovatku s pozemní komunikací – silnicí
č.0194,dále silnice č.0194 vedoucí směrem na východ po hranici s k.ú 721883 Ráztely <.>
<br>
<br>
2.Pásmem dozoru se stanovují:
<br> I.Celá následující katastrální území:
<br> 601870 Bělčice,645796 Hostišovice,645818 Podruhlí,790281 Záhrobí,791288 Závišín u Bělčic <,>
631558 Drahenický Málkov,623831 Krsice,644781 Horosedly,775754 Chobot,680770 Lety <,>
696188 Minice u Mišovic,606898 Boješice,696170 Kakovice,695726 Mirovice...

Načteno

edesky.cz/d/4522143

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz