« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Obecně závazná vyhláška obce Stožec č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stožec č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 16. 12. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Stožec č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stožec č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 16. 12. 2019
Obec Stožec Zastupitelstvo obce Stožec
<br> Obecně závazná vyhláška obce Stožec č.1/2021,kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stožec č.2/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 16.12.2019
<br> Zastupitelstvo obce Stožec na svém zasedání dne 04.03.2021 usnesením č.15 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozděj ších předpisů a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále též jen „tato vyhláška“),kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stožec č.2/2019 o místním poplatku z pobytu:
<br> Vyhláška obce Stožec č.2/2019 o místním poplatku se mění takto:
<br> 1.V článku 2 odstavec 1) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a za čárkou se doplňuje tento text: „a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové peče,pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.“
<br> 2.V článku 8 odstavec 1) písmeno c) se text: „,1.hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační pe'če podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,nebo 2.nehrazená z veřejného zdravotního “pojištění“ zrušuje <.>
<br> 3.V článku 8 odstavec ]) písmeno d) se text „obce nebo“ zrušuje a nahrazuje textem „obce,“ <.>
<br> 4.Doplňuje se článek 10a snázvem Přechodné ustanovení k vyhlášce č.1/2021 s tímto textem:
<br> „Poplatková povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti vyhlášky č.1/2021 se posuzují podle dosavadních právních předpisů.“
<br> Účinnost
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br> XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX místostarosta starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:
<br>,n n u; Vyvěšeno dne 19392124.? sejmum dne 2 ?- 3 2.0.61" \: elektron.podobě.<.>.<.> ÁÁ;:.5.<.>.'.<.> Ě.UÚA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/4521973

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz