« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
_ -% Sčítání lidu,domů a bytů
<br> www.scituni.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> Česísěíse statšsžísžsěha úřadě že,razíme %,% %%2
<br> o KONÁNÍ SČÍTÁNÍ unu,DOMÚ A BYTÚ v ROCE 2021 v ČESKÉ REPUBLICE
<br> Podle Zákona č.332/2020 Sb <.>,o sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č 89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon" ) bude na celém Území České republi- ky přistoupeno ke sčítání Žida,; doma,; a bytí; (dále jen „sčítání ',)
<br> Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března ŽífZÉ na sobotu 27,března %m.Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované Údaje.Sčítání je prímámě navrženo jažra oníšzíe,tedy bez nutnosti kentažžu &; daíššrzaž osažmšzí Sčítání podléhá:
<br> a) každá fyzická osoba,která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod— ný pobyt nad 90 dnů,nebo které byl na Území České
<br> republiky udělen azyl,doplňková ochrana nebo do- časná ochrana <,>
<br> b) každá další tyzická osoba,která je na Území České republiky v rozhodný okamžik přítomna <,>
<br> c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený) <.>
<br> Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté),a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity <.>
<br> Sčítání organizuje,řídí,koordinuje a jeho přípravu,pro— vedení,zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický Úřad (dále jen „Úřad" ) Úřad pro potřeby sčítání přebírá Údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona.Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními Úřady uvedenými v zákoně <.>
<br> Obecní Úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej- později l4 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument,seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména,příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů,kteří budou v jednotlivý...

Načteno

edesky.cz/d/4521570

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz