« Najít podobné dokumenty

Obec Býšť - Závěrečný účet Dobrovolného svazu obcí Holicka za rok 2020 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Býšť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkazy DSOH 2020 (426.04 kB)
FIN 2-12 M.pdf
<br>
Licence: DLDF XCRGBA1A / B1A (10012020 / 01012020)
<br>
Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br>
sestavený k  12 / 2020
<br>
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
XXX XXXXX IČO
<br>
XXXX XX XXXXXXXX
<br>
Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Holicka 
Holubova 1
<br>
534 01  Holice
<br>
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br>
a b 1 2 3
<br>
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   3 441 875,00   
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 862 484,00  1 474 714,00  674 471,00  78,20 45,74
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 450 000,00  450 000,00   
<br>
0000 Bez ODPA 1 312 484,00  5 366 589,00  674 471,00  51,39 12,57
<br>
3421 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   22 338,00  22 338,00  ****** 100,00
<br>
3421 Využití volného času dětí a mládeže   22 338,00  22 338,00  ****** 100,00
<br>
3722 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 8 000,00  8 000,00  8 000,00  100,00 100,00
<br>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 000,00  8 000,00  8 000,00  100,00 100,00
<br>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 320 484,00  5 396 927,00  704 809,00  53,38 13,06
<br>
12.02.2021 10h17m 1s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 11
<br>
<br>
<br>
<br> Licence: DLDF XCRGBA1A / B1A (10012020 / 01012020)
<br>
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br>
a b 1 2 3
<br>
2219 6121 Budovy, haly a stavby 572 858,00  572 858,00   
<br>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 572 858,00  572 858,00   
<br>
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00  60 000,00  60 000,00  100,00 100,00
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 16 000,00  16 000,00  15 778,40  98,62 98,62
3639 5169 Nákup ostatních služeb 142 000,00  1...
Zpráva auditora (282.62 kB)
Z P R Á VA o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření
<br> Dobrovolného svazku obcí
<br> Holicka
<br> za období 1.1.2020 — 31.12.2020
<br> určení zprávy Valná hromada svazku obcí Přezkoumávající orgán
<br> ?.p r a c o v ai a za společnost C.P.A.Audit,spol.s r.o.auditorskou společnost,Oprávnění Komory auditorů CR (číslo 420 se sídlem Liberec 1,U Hájovny1022,PSC 460 01
<br> Ing.Jana Králova,auditorka Oprávnění Komory auditorů CR číslo 1908
<br> OBSAH 1.Úvodní ustanovení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.2.Předmět přezkoumání.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.str.3.Hlediska přezkoumání.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.str.4.Definování odpovědnosti.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.str.5.Rámcový rozsah prací.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.6.Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> str.7.Další informace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Připomínky za 2020 (111.53 kB)
P ř i p o m í n k y
<br> k „ Závěrečnému účtu Dobrovolného
<br> svazku obcí Holicka za rok 2020 “
<br>
<br> lze uplatnit
<br>
v budově MěÚ Holice (sídlo svazku)
nebo ve členských obcích svazku <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,je úplné znění návrhu Závěrečného účtu
Dobrovolného svazku obcí Holicka za rok 2020 zveřejněno:
- v elektronické podobě na elektronické úřední desce Dobrovolného svazku obcí
Holicka na adrese www.holicko.cz
- nahlédnout do listinné podoby je možno na Městském úřadě Holice,Holubova 1 <,>
Holice,odbor finanční a školství,kancelář č.309 <.>
Závěrečný účet DSOH - návrh (399.5 kB)
Závěrečný účet za rok 2020 Dobrovolný svazek obcí Holicka 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T
<br>
<br> DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ HOLICKA
<br>
ZA ROK 2 0 2 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
N Á V R H
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkládá: XXXXX XXXXXX,předseda DSOH
<br>
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXX,účetní DSOH
<br>
<br> V Holicích X.3.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno:
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br> Závěrečný účet za rok 2020 Dobrovolný svazek obcí Holicka 2
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ HOLICKA
<br> ZA ROK 2020
<br>
Závěrečný účet je vyhotoven za účetní období roku 2020 a podchycuje všechny finanční
<br> i majetkové operace provedené ve sledovaném období.Je předkládán na základě zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,§ 84 odst.2,písm.c) a jeho obsah je v souladu se zákonem
<br> č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí ve znění pozdějších
<br> předpisů <.>
<br> Obsah:
<br> 1.Základní informace o účetní jednotce <.>
2.Údaje o plnění rozpočtu <.>
3.Údaje o plnění příjmů a výdajů <.>
4.Účelové fondy <.>
5.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
<br> úrovně <.>
<br> 6.Vypořádání volných finančních prostředků a zdroje pro následující rok včetně
komentáře k jednotlivým projektům <.>
<br> 7.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 <.>
8.Monitorující ukazatelé <.>
9.Schválení účetní závěrky k 31.12.2020 <.>
10.Doplňující informace o majetku <.>
<br>
<br> 1.Základní informace o účetní jednotce
<br> Členské obce: Býšť,Dobříkov,Dolní Roveň,Dolní Ředice,Holice,Horní Jelení,Horní
<br> Ředice,Chvojenec,Jaroslav,Ostřetín,Poběžovice u Holic,Radhošť,Trusnov,Týnišťko <,>
<br> Uhersko,Veliny,Vysoké Chvojno <.>
<br> Svazek se při provádění účetních a rozpočtovaných operací řídí obecně platnými předpisy
<br> upravující tuto oblast činností <.>
<br> Bankovní operace svazek provádí na účtu vedeném u KB a.s ...

Načteno

edesky.cz/d/4520809

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Býšť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz