« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Josefy Faimonové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Josefy Faimonové
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0117454/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0117454/2021 Ing.Lang/542174217 10.3.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLASKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů <,>
po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,ě.j.KRPB-3626-1/ČJ-2021-0600DI <,>
ze dne 13.1.2021 <,>
postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci Josefy Faimonové podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení <,>
<br> z důvodu záboru pro vozidla stavby objektu Josefy Faimonové 10 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 2 dny v období 17.3.- 31.3.2021.Skutečný termín bude
upřesněn v rozhodnutí silničního správního orgánu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena
podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Č.j.: MMB/0117454/2021
<br> Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslu...

Načteno

edesky.cz/d/4520619

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz