« Najít podobné dokumenty

Obec Alojzov - SOSM-závěrka r.2020 zpráva o přezkumu hospodaření, FIN 2-12 M 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Alojzov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku PH - dálkový způsob_2020
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/68715/2020/OK/7227 Počet listů: 9
Č.j.: KUOK 5035/2021 Počet stran: 9
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
střední Moravy za rok 2020
<br> IČ 47921676
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 20.8.2020 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 3.3.2021 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2020 dne
11.8.2020.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 3.3.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: sídlo Regionální agentury pro rozvoj střední
<br> Moravy,Horní náměstí 5,Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 3.3.2021 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX Odehnalová
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXXX XXXXX,Dis.- předseda správního výboru
Ing.Mgr.X...
FIN
Licence: DQWG XCRGBA1A /A1A (10012020 / 01012020)
<br> Ministerstvo financí „ “i“—“FIN 2-12M VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad
<br>,! sestavený k 12/2020
<br> &G\ (v Kč na dvě desetinná místa) “» *
<br> „om iz,__ 4792167; Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí střední Moravy 4125
<br> |.ROZPOCTOVE PRIJMY Fára—graffláoložka _jTex'rgf —.?T,iu; “ »SQIíVálanýrožpošet Rozpočetpa žměňach Výsledek ddpočátku roku
<br> “af—i'j„"b _ _ _ _ 4,59 „ _,<,> 2 ( (* <.>,(3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 691 612,00 689 812,00 689 812,00 0000 Bez ODPA 691 612,00 689 812,00 689 812,00 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 209 830,00 422 530,00 289 843,00 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 209 830,00 422 530,00 289 843,00 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 240 840,00 240 840,00 16 581,84 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 600,00 600,00 296,76 6409 Ostatní činnosti j.n.241 440,00 241 440,00 16 878,60 RozpočTovÉipŘíJMv G'EfŘ—EM * i“ “ — __,* Wii—352,00 1 as;-182,00 ; f < 996 533,60
<br> 25.01.2021 19h18m505 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 1 / 9
<br> Licence: DQWG
<br> ||.Rozpočroyg VÝDAĚ
<br> XCRGBA1A /A1A (10012020 /01012020)
<br> 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 180 000,00 367 000,00 293 672,00 3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 44 640,00 57 240,00 49 409,00 st.pol.zaměstnan
<br> 3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 200,00 29 300,00 28 831,00 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 100,00 1 100,00
<br> 3900 Ost.činností souvis.se službami pro obyvatelstvo 241 940,00 454 640,00 371 912,00 6409 5161 Služby pošt 500,00 500,00
<br> 6409 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500,00 3 371,51 6409 5166 Konzultační.poradenské a právní služby 21 780,00 10 890,00 6409 5168 Služby zpracování dat 2 420,00 3 962,75 6409 5169 Nákup ostatních služeb 43 560,00 43 560,00 27 471,84 6409 5172 ...
příloha
Licence.“ DQWG XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> f.- \G\ Období: 12 1 2020 <,>
<br> IČO: 47921676 Názevt Sdružení obcí střed ní Moravy 4125
<br> 25.01.2021 19h17m20$ Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 / 14
<br> Licence: DQWG
<br> XCRGUPXA /PXA (01012020/01012020)
<br> P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.ll.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfmancování transferů 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předtinancování transferů 912 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.lll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.|V.Další podmíněné pohledávky 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných s...
výkaz zisku a ztráty
Licence: DQWG XCRGUVXA / VXA (01012020/ 01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> f.— \G\ Období: 12 / 2020 '
<br> IČO: 47921676 Názevz Sdružení obcí střední Moravy 4125
<br> i: Nákládý' šamani
<br> 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží 5.Aktivaoe dlouhodobého majetku 6.Aktivace oběžného majetku 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 8.Opravy a udržování 9.Cestovné 10.Náklady na reprezentaci 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 12.Ostatní služby 76 092,10 60 819,16 13.Mzdové náklady 325 773,00 816 302,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 88 516,00 281 342,00 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX
<br> XXXXXXXX XXhXXmXXs Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 / 3
<br> Licence: DQWG XCRGUVXA / VXA (01012020/01012020)
<br> 27.Tvorba fondů 548 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> man" čmnakla ;? Prodané cenné papíry a pod| y.Úroky
<br> 1 2 3.Kurzové ztráty 4 5
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564.Ostatní finanční náklady 569
<br> mocnou 700 000,00
<br> ';Nákladý iraíťrácísréry » < _ _ „ „ _ _ ' 700100090 2.Náklady vybraných místních vlá 700 000,00
<br> Daň z příjmů 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 Výnosy z prodeje služeb 602 Výnosy z ...
Rozvaha
Licence: DQWG XCRGURXA IRXA (01012020/ 01012020)
<br> ROZVA HA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>,<.>.\G\ Období: 12/2020 <,>
<br> IČO: 47921676
<br> Název: Sdružení obcí střední Moravy 4125
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 54 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 25.01.2021 19h14m15s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 / 5
<br> Licence: DQWG
<br> XCRGURXA /R)64 (01012020/01012020)
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Poňzovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné finanční výpomocí dlouhodobé 462 24 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 _ „,—» „ : = _; :' i _ “; k * aaifoqsps '„1464355“ l.Zásoby 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skla...

Načteno

edesky.cz/d/4516595

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Alojzov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz