« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Soběslavská pahorkatina - Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31,12,2020 Soběslavská pahorkatina.pdf
Licence: DEIH XCRGUVXA / VYA (01012020 / 01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 04619307
Název: Soběslavská pahorkatina 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Sedlečko 48 ulice, č.p <.>
<br> obec Sedlečko u Soběslavě obec
<br> PSČ, pošta 39201 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 04619307 hlavní činnost
<br> právní forma DSO vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Vlastimil Bočánek Vlastimil Bočánek
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 31.12.2020, 17h31m55s
<br> 31.12.2020 17h31m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGUVXA / VYA (01012020 / 01012020)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 90 204,00    75 437,00   
<br> I.Náklady z činnosti 89 204,00    75 437,00   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501        
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 45 866,00    30 893,00   
<br> 13.Mzdové náklady 521     1 200,00   
<br> 14.Zákonné soci...
Výkaz FIN 2-12 ke dni 31,12,2020 Soběslavská pahorkatina.pdf
Licence: DEIH XCRGBA1A / B1A (10012020 / 01012020)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Soběslavská pahorkatina 
Sedlečko 48
<br> 39201  Sedlečko u Soběslavě
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000,00  40 000,00  40 000,00  100,00 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 40 000,00  40 000,00  40 000,00  100,00 100,00
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 40 000,00  40 000,00  40 000,00  100,00 100,00
<br> 31.12.2020 17h30m24s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 11
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGBA1A / B1A (10012020 / 01012020)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00  2 000,00  100,00  5,00 5,00
3639 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00  3 000,00   
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 23 000,00  33 000,00  31 900,00  138,70 96,67
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol   1 500,00  1 499,00  ****** 99,93
3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00  15 000,00  10 499,00  104,99 69,99
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům   1 000,00  1 000,00  ****** 100,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.38 000,00  55 500,00  44 998,00  118,42 81,08
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00  2 500,00  1 468,00  73,40 58,72
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00  2 500,00  1 468,00  73,40 58,72
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 40 000,00  58 000,00  46 466,00  116,17 80,11
<br> 31.12.2020 17h30m24s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 11
<br>
<br> Licen...
Rozvaha ke dni 31,12,2020 Soběslavská pahorkatina.pdf
Licence: DEIH XCRGURXA / RYA (01012020 / 01012020)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 04619307
Název: Soběslavská pahorkatina 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Sedlečko 48 ulice, č.p <.>
<br> obec Sedlečko u Soběslavě obec
<br> PSČ, pošta 39201 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 04619307 hlavní činnost
<br> právní forma DSO vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Vlastimil Bočánek Vlastimil Bočánek
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 31.12.2020, 17h31m40s
<br> 31.12.2020 17h31m40s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGURXA / RYA (01012020 / 01012020)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 576 721,28  276 369,88  300 351,40  350 155,40 
<br> A.Stálá aktiva 501 389,28  276 369,88  225 019,40  268 357,40 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek        
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 501 389,28  276 369,88  225 019,40  268 357,40 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Ku...
Příloha k účetní závěrce ke dni 31,12,2020 Soběslavská pahorkatina.pdf
Licence: DEIH XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 04619307
Název: Soběslavská pahorkatina
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2020
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.Sedlečko 48 ulice, č.p <.>
<br> obec Sedlečko u Soběslavě obec
<br> PSČ, pošta 39201 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 04619307 hlavní činnost
<br> právní forma DSO vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 31.12.2020,17h32m12s
<br> 31.12.2020 17h32m12s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 15
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGUPXA / PYA (01012020 / 01012020)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhl.č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozd.předpisů,novel ČÚS a v souladu s akutalizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
ÚJ používá tyto postupy: a)způsob účtování zásob B, b)tvorba opravných položek v průběhu roku při oprávněnosti jejich vzniku, c)zvolený způsob odepisování měsíční,rovnoměrný, d)ÚJ netvoří
žádné fondy, e)ohl.časového rozlišení je vždy časově rozlišována spotřeba energií, nájemné,dotace a transfery,poskytnuté na více období, f)součástí ocenění DM jsou i výdaje, související se
zajištěním financování a administrace přijatých transferů dle ČÚS č.703 a žádostí o poskytnutí těchto transferů, určených k zafinancování pořízení DM.Účetní ...
Návrh závěrečného účtu Soběslavská pahorkatina ke dni 31,12,2020 v plném rozsahu.pdf
Licence: DEIH XCRGBZUC / ZNC (01012020 / 01012020)
<br> Soběslavská pahorkatina 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04619307
<br> název Soběslavská pahorkatina 
<br> ulice, č.p.Sedlečko 48
<br> obec Sedlečko u Soběslavě
<br> PSČ, pošta 39201
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 31.12.2020 17h30m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGBZUC / ZNC (01012020 / 01012020)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy      
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> Příjmy celkem 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> 31.12.2020 17h30...

Načteno

edesky.cz/d/4516209

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz