« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Podle zákona č.332/2020 Sb <.>,o sčítání lidu,domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.<,>
o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu,domů a bytů (dále jen
„sčítání“) <.>
<br> Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje.Sčítání je primárně navrženo jako
online,tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami <.>
<br> Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba,která má v rozhodný okamžik
<br> na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů,nebo které byl na území České
republiky udělen azyl,doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana <,>
<br> b) každá další fyzická osoba,která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna <,>
<br> c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený) <.>
<br> Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince <,>
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů
(například turisté),a  na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity <.>
<br> Sčítání organizuje,řídí,koordinuje a jeho přípravu,pro-
vedení,zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“).Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona.Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně <.>
<br> Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument,seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména,příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů,kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat,včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání <.>
<br> Sčítání osob se provede posky...
pruvodni_dopis
www.scitani.cz
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu.V  roce 2021 nastane další opakování této
významné události.Důležitou součástí projektu je zapojení obcí při jeho přípravě a provádění,protože bez spolupráce
s obcemi se sčítání lidu neobejde.Zapojení obcí je proti minulosti výrazně menší <.>
<br> Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.na 27.3.2021.V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu nebo v  mobilní aplikaci.Kdo se nesečte online,má zákonnou povinnost od
17.4.do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť
kontaktních míst.Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty,s.p.Distribuce a sběr listinných
formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci.Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude
v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak,aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření <.>
<br> Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad.Úkoly obcí vyplývají z  § 14 zákona č.332/2020 Sb.<,>
o sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě <.>
<br> Zapojení většiny obcí do příprav sčítání proběhlo již v  první fázi,zaměřené na územní přípravu.Vybrané obce
spolupracovaly s  ČSÚ při ověřování referenčních údajů RÚIAN za budovy a  adresy,při došetřování technicko-
ekonomických atributů (TEA) budov,při harmonizaci hranic a  popisu základních sídelních jednotek a  doplňování
údajů za bytové domy a byty ve vlastnictví obce.Za Vaši spolupráci velmi děkujeme <.>
<br> Oproti poslednímu sčítání v  roce 2011 se obecní úřady již nebudou muset podílet na dodatečném sčítání obyvatel
nesečtených v  řádném termínu a  nebudou muset ani poskytovat veřejné připojení k  internetu pro zájemc...

Načteno

edesky.cz/d/4514326

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz