« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - ÚZSVM - Výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace pro veřejnost.docx
Informace pro veřejnost
​Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
<br> V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka <.>
<br> Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.Přihlásí-li se ÚZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti,ÚZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
<br> Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
<br> Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz,může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM,jehož kontaktní úd...
Tucapy.xls
tabTábor Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Tábor Dobronice u Bechyně Dobronice u Bechyně 43 lesní pozemek lesní pozemek,na kterém je budova Dobronice u Bechyně 627372,č.630/9 305 Dobronice u Bechyně stavba pro rodinnou rekreaci č.e.47,část obce Dobronice u Bechyně,na parcele 630/9 Tábor Sudoměřice u Tábora Sudoměřice u Tábora 218 zastavěná plocha a nádvoří Sudoměřice u Tábora 758884,st.č.29/1 176 Sudoměřice u Tábora jiná stavba č.p.142,část obce Sudoměřice u Tábora,na parcele st.29/1 Tábor Košice Doubí nad Lužnicí 18 lesní pozemek lesní pozemek,na kterém je budova Doubí nad Lužnicí 670804,č.483/9 288 Doubí jiná stavba č.e.37,část obce Doubí,na parcele 483/9 Tábor Ratibořské Hory Ratibořské Hory 137 zastavěná plocha a nádvoří Ratibořské Hory 739880,st.č.252 441 Ratibořské Hory rodinný dům č.p.167,část obce Ratibořské Hory,na parcele st.252 Tábor Katov Katov u Budislavi OFO XXXXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Katov u Budislavi 615439,č.183 165 Tábor Katov Katov u Budislavi OFO XXXXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Katov u Budislavi 615439,č.183 165 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.622/29 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Nadějkov 701084,č.27/15 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.194/39 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.473/2 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Nadějkov ...
vyzva.pdf
||| ||| |I||l||| |||||||| [ ||| Ill | III'IIIIIIIIIIIIIIII | ||| III | I II | ||| ||| |||
<br> 2031/CTA/2021-CTAH Čj.: UZSVMICTN2068l2021-CTAH
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice,odbor Odloučené pracoviště Tábor Roháčova 2614,390 02 Tábor Výzva
<br> podle 9 65 odst.3 zákona č.256I2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitosti a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle 5 65 odst.3 zákona č.256120138b <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,včásti „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v 5 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,žeji opustil.Potom ve smyslu 5 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> Kontaktní osoba za odbor Odloučené pracoviště Tábor:
<br>.Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: jaroslava.pikharlova©uzsvmcz
<br> V Táboře 22.2.2021 UŘAD Ppm.„.„___ ___ “__“
<br> VE VĚCECÍF F ! "7'w—r" :( :.<.> “-vil; zemní pracotiššétčfe'w imma
<br> odbor Odloučené presKč Budějow“.j-
<br> coviště Tábor
<br> Ing.XXXXXX XXXX
<br> ředitel od boru Odloučené pracoviště Tábor ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU ve VĚCECH MAJETKOVÝCH

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz