« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721030611071[1].pdf [0,49 MB]
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
<br> Dne 1 1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v 5 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
<br> V 5 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání viastníka <.>
<br> Zjisti-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá viastnická práva v občanskoprávním řízení.Přihlásí-li se UZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti,UZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
<br> Nepodaří-lí se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají viastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu 5 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
<br> Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní prac0viště ÚZSVM,jehož kontaktn...
SKM_C22721030611070[1].pdf [0,29 MB]
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanýmí vlastníky podle 5 64 a 5 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Plav 721549,č <.>
<br> Obec Plav
<br> Plav OFO XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXX orná půda XXX/X XX Plav OFO Benhá ková Terezie 2731109113131 26 821 orná půda Plav ;;;229' c.23 Plav OPO XXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXX orná půda “a“ XXXXXX c“ XX XXX/X v,<.> č.p.57,33824 Plav 721549 č.Pl F 3108672301 41 ' ' 2 av O O Melsova Marle Smědčice G 821 orná puda 790/5 3,<.> PI 221549,č.Plav OFO Vesela Ma ne 2737104301 26 821 orná půda “ 790/6 23,PI 721 4,'.Plav OFO XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX orná půda av XXXXXX c XX v,„ Dělnická 45,35002 Plav 721549,Č.OF 3108674301 415 821 ' ' Plav D XXXXX XXXXX Cheb XXXX XXXX XXX/X XX -,„,Dolní Měcholupy,Plav 721549 &.Plav OF 310357501 821 ' ' ' 23 O XXXXX XXXXXX XXXXX Praha XXX cma puda XXX/X zastavěná PI X.“,'.<.> ',Plav ss plocha a a" 21549' “ c 157 Plav rodinný dům C " 99' Časmbce Pl“,„ 237 na parcele st.23? nadvorl
<br> strana 1/ z 1
SKM_C22721030611060[1].pdf [0,36 MB]
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390142,128 00 Praha 2
<br> oaecmí ÚŘAD PLAV Ě
<br> Územní pracoviště České Budějovice 1370 Ci? České: Budějovice Prokišova 1202/5,371 03 České Budějovtce Zprac.: 130510- 0 Z 113- 2021 é 3“ E552? 3 az,) - 2 23/22 z <.>,-.<.> „ '.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.<.>.<.>.Vyzva PMDISMÚÚ )A" i
<br> podle 5 65 odst.3 zákona č.25612013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle 5 65 odst- 3 zákona č- 256/2013 Sb.<.> katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby.kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se pňhlásiii ke svému vlastnictví uvedené nemovitostí u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku",v části „Nedostatečně určitě identitikovaní vlastníci" <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových timto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v g 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu 5 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do viastnictvi státu <.>
<br> Kontakt: XXXXXX XXXXXXXX tel.č.: XXX XXX XXX,Ing.XXXXX XXXXX tel.č.: XXX XXX XXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX tetě.: XXX XXX XXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX tel.č.XXX XXX XXX,Bc.XXXXX XXXXXXXXXX tel.č.: XXX XXX XXX,Bc.XXX XXXXXX,tel.č.: XXX XXX XXX,Milan burina tetě.: 387 724 374,ÚŘADPR JUDr.XXXX XXXXXXXX tel.č.: XXX XXX XXX „; *ĚCĚŠĚWVWSTÁ
<br> TU
<br> M 4
<br> omni Morse aims,? KOVÝPĚ lie-D; s mim Státu
<br> v Česk'ch Budě'ovicich dne 25.2.2021 \———— y 1 » * : Ž
<br> JUDr.XXXX XXXXXXXX v.r...

Načteno

edesky.cz/d/4510570

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz