« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Nařízení statutárního města Brna č. 4/2021, novela vyhlášky o rezidentním parkování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

04_2021_-_OD_-_priloha.pdf
náměstí
Mendl
<br> ovo
<br> B
arvičova
<br> Pekařská
<br> Ú
v
o
z
<br> Ú
v
o
z
<br> 1-17
<br> 1-16
<br> 1-12 1-01
<br> 1-13
<br> 1-14
<br> 1-02
<br> 1-15
<br> 1-03
<br> C
ej
l
<br> S
o
u
d
n
í H
v
ěz
<br> d
o
v
á
<br> Francou
zská
<br> M <.>
Ho
<br> rák
ové
<br> T
ra
<br> u
b
o
v
a
<br> L
id
ic
<br> k
áK
<br> o
u
n
ic
o
v
a
<br> Husova
<br> H
u
s
o
v
a
<br> Ú
dolní
<br> Ú
dolní
<br> Tv
rdé
<br> ho
<br> K
o
u
n
ic
<br> o
v
a
<br> Šum
avsk
<br> á
<br> V
eveří
<br> Ko
tlář
<br> ská
<br> Pio
nýr
<br> ská
<br> nám
ěst
í
<br> Ko
neč
<br> néh
o
<br> Hrnč
ířská
<br> D
ro
<br> b
n
éh
<br> o
<br> nám
ěst
í
<br> Že
rot
íno
<br> vo
<br> náměstí
Komensk
<br> ého
<br> R
ooseveltova
<br> Míru
<br> náměstí
<br> hora
Kraví
<br> Š
tefán
<br> ik
o
v
a
<br> Dr
ob
<br> néh
o
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> Porgesova
<br> tří
da
G
<br> en
er
ál
a
Pí
ky
<br> Reis
sigo
<br> va
<br> Br
no
-st
řed
a
<br> Ža
bo
vř
es
ky
<br> hr
an
ice
m
<br> ěs
tsk
<br> ýc
h č
<br> ás
tí
<br> Nád
ražn
í
<br> náměstí
Vaňkovo
<br> 1-04
<br> B
en
<br> eš
ov
<br> a
<br> 4-02
<br> 4-01
<br> T
kalcovská
<br> Cejl
<br> Me
rha
<br> uto
va
<br> Sýp
ka
<br> Mostecká
<br> řek
a S
<br> v
itav
<br> a
<br> 1-06
<br> B
rn
<br> o
-s
tř
ed
a
Ž
id
<br> en
ic
<br> e
<br> h
ra
<br> n
ic
<br> e
m
<br> ěs
ts
k
ý
ch
č
ás
tí
<br> Brn
o-st
řed
<br> a Br
no-j
ih
<br> hran
ice
<br> měs
tský
<br> ch č
ástí
<br> Dornych
<br> P
ří
zo
<br> v
a R
u
<br> m
iš
tě
<br> V
lh
<br> k
á
<br> B
rn
o-
st
ře
d
a
B
rn
o-
jih
<br> hr
an
ic
e
<br> m
ěs
ts
ký
ch
č
ás
tí
<br> P
lo
tn
í
<br> řek
a S
<br> vra
tka řeka Svratka
<br> N
ov
é
sa
dy
<br> U
h
e
ln
á
<br> Václavská
Hybešova
<br> Úz
ká
<br> Opu
štěn
<br> á
<br> K
ří
žo
<br> v
á
<br> Kř
ížk
<br> ov
sk
éh
o
<br> Hlink
y
<br> Lipová
<br> 1-20
<br> 1-21
<br> 1-11
<br> 1-10
<br> 1-09
<br> 1-08
<br> 1-07
<br> 1-22
<br> 1-23
<br> 1-27
<br> Strážní
<br> Vin
ohr
<br> ady
<br> R
en
<br> ne
sk
<br> á
tř
íd
a
<br> H
er
<br> šp
ic
k
á
<br> nám
ěst
í
<br> M
ora
<br> vs
ké
<br> Zeleného...
04_2021_-_OD.pdf
Statutární město Brno
<br> Rada města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.4/2021 <,>
<br>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších
nařízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 3.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ____________________________________________________________________________________________________________
<br> Datum nabytí účinnosti: 3.5.2021 Strana 2 (celkem 2)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.4/2021 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
<br> silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění
pozdějších nařízení
<br>
Rada města Brna se na R8/135.schůzi konané dne 3.3.2021 pod bodem č.96 usnesla vydat na základě
<br> ustanovení § 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a v souladu s ust.§ 11 a ust.§ 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení (dále jen „Nařízení“):
<br>
<br> Článek 1
<br> Změna nařízení
<br>
<br> Příloha č.1 nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna <,>
<br> ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu
<br> sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nař...

Načteno

edesky.cz/d/4509250

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz