« Najít podobné dokumenty

Město Brno - OOP - dočasný zákaz stání - blokové čištění MČ Vinohrady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vinohrady_-_ZAKOS.pdf
Pøenosné DZ :
<br> Stávající DZ :
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> ÈIŠTÌNÍ KOMUNIKACÍ 2021
BRNO - VINOHRADY
soubor:,<,> zákos,<,>
<br> POZN: DZ B29,E13 + E8a,b,c,d,e umístìné v ZÓNÁCH slouží pro ZDÙRAZNÌNÍ zón pro øidièe <.>
<br> PŘEHLED DZ V PLÁNU :
Používané DZ v plánu :
<br> DZ:
E13 a IZ 8a,b musí obsahovat :
Text:,<,> BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ,<,>
Datum:,<,> Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2021,<,>
Èas: Od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Do.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> IZ 8a
<br> IZ 8a
<br> IZ 8b
<br> IZ 8b
<br> B29
E13
<br> B29
E13
E8a
<br> B29
E13
E8b
<br> B29
E13
E8c
<br> B29
E13
E8d
<br> B29
E13
E8d
<br> B29
E13
E8e
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Od.<.>.<.>.<.>.Do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> TERMÍN:.<.>.<.>.<.> <.>
ÈIŠTÌNÍ KOMUNIKACÍ
<br> TERMÍN:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Do.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Od.<.>.<.>.<.>.<.> Do.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Od.<.>.<.>.<.>.<.>.Do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Základní kombinace:
<br> Kombinace pro kolmé
parkování:
<br> Kombinace pro podélné
parkování:
<br> Kombinace pro oznaèení
oblastí - zón parkování:
<br> Zmenšený formát DZ IZ 8a,b
750/1000 mm pro bloková čištění :Texty :
<br> OD: DO: OD: DO:
Doplňkový text:
platí včetně parkovacích zálivů
<br> Doplňkový text:
platí včetně
parkovacích zálivů
<br> Doplňkový text:
platí včetně
parkovacích zálivů
<br> Doplňkový text:
platí včetně
parkovacích zálivů
<br> BRNO - JIH
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
<br>
Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> č.o.210020
20.1.2021
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 ...
10-4-0105406-21_0029753-21_OOP_ul.Veston._Palavske_nam._k.u._Vinohrady.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0029753/2021 VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
Č.J.: MMB/0105406/2021 TEL./E-MAIL: 542 174 771/boleloucka.jana@brno.cz
<br>
Opatření obecné povahy
<br> dočasný zákaz stání na místní komunikaci
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce
Magistrátu města Brna po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
…………………………………………………………………………………………………………………….<.>.<.>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle ust.§ 40 odst.4
písm.a) a podle ust.§ 40 odst.5 písm.b) a ust.19a zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),čl.29 odst.2 písm.a)
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna <,>
ve znění pozdějších vyhlášek,a podle ust.§ 124 odst.6 a ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 20.01.2021 podaném
Statutárním městem Brnem,městskou částí Brno-Vinohrady,se sídlem Velkopavlovická 25,628 00
Brno,IČO 449 92 785,zastoupené starostou PhDr.Jiřím Čejkou,v zastoupení společností Signex
spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČO 499 71 344 (dále jen "navrhovatel") <,>
a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j.KRPB-269774-1/ČJ-2019-0600DI-
PRO ze dne 17.12.2019) a...

Načteno

edesky.cz/d/4509249

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz