« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Sbírka zákonů částka č.41,č.42, č.43 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb043-21.pdf [0,09 MB]
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 43 Rozeslána dne 3.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 120.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
<br>
<br> 120
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 3.března 2021 č.247
<br> k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní
lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaného jako SARS CoV-2,na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) krizového
zákona <.>
<br> Vláda ukládá s účinností ode dne 4.března 2021 od 00:00 hod <.>
<br> 1.k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb,kteří poskytují akutní
lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19,a poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče <,>
kteří poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19,po dobu platnosti nouzového
stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost
lékařům a zdravotnickým pracovníkům,kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání,kteří jsou
poskytovatelem zdravotních služeb ve formě
<br> i.ambulantní péče <,>
<br> ii.jednodenní péče,nebo
<br> iii.lůžkové péče,v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním
COVID-19 <,>
<br> nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele; tato povinnost se nevztahuje na poskytovatele v obo...
sb042-21.pdf [0,10 MB]
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 42 Rozeslána dne 2.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 117.Nař ízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č.83/2020 Sb <.>,o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2,ve znění
nařízení vlády č.155/2020 Sb <.>
<br> 118.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb <.>,ve znění změny
vyhlášené pod č.116/2021 Sb <.>
<br> 119.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.113/2021 Sb <.>,ve znění změny
vyhlášené pod č.115/2021 Sb <.>
<br>
<br> 117
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 1.března 2021 <,>
<br> kterým se mění nařízení vlády č.83/2020 Sb <.>,o povolání vojáků v činné službě
a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2,ve znění nařízení vlády č.155/2020 Sb <.>
<br> Vláda nařizuje podle § 22 odst.1 a 2 zákona
č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,a podle
zákona č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České
republiky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> Čl.I
<br> Nařízení vlády č.83/2020 Sb <.>,o povolání vo-
jáků v činné službě a příslušníků Celní správy České
republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2,ve znění
nařízení vlády č.155/2020 Sb <.>,se mění takto:
<br> 1.V § 1 se číslo „4096“ nahrazuje číslem
„5000“ a číslo „432“ se nahrazuje číslem „300“ <.>
<br> 2.V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2,který zní:
<br> „(2) Povolání podle odstavce 1 končí uplynutím
dne,kdy skončí nouzový stav vyhlášený dne
26.února 2021.“ <.>
<br> Čl.II
Účinnost
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> 1.místopředseda vlády a ministr vnitra:
<br> Hamáček v.r <.>
<br> Ministr obrany:
<br> Mgr.Metnar v.r <.>
...
sb041-21.pdf [0,09 MB]
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 41 Rozeslána dne 1.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 116.Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb <.>
<br>
<br> 116
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 1.března 2021 č.241
<br> o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.114/2021 Sb <.>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 2.března 2021 od 00:00 hod <.>
<br> mění usnesení vlády ze dne 26.února 2021 č.217,vyhlášené pod č.114/2021 Sb <.>,tak,že
<br> 1.text bodu I/2 zní:
<br> „2.přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.restaurace,hospody a bary),s výjim-
kou:
<br> a) v provozovnách,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování,stravování poskyto-
vatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských zařízeních),s tím,že v provozovně
zaměstnaneckého stravování se zakazuje konzumovat pokrmy (slouží jen pro prodej nebo podání
pokrmů) <,>
<br> b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí,žáků a studentů účastnících se
prezenčního vzdělávání <,>
<br> c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky,že poskytují stravování pouze ubytovaným
osobám,a to pouze v čase mezi 05:00 hod.a 20:59 hod.;
<br> tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např.provozovny rychlého
občerstvení...

Načteno

edesky.cz/d/4506325

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz