« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Zápis zasedání zastupitelstva 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zasedání zastupitelstva 1/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 1.3.2021 strany 1-3 Vyhotovil: XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
Zápis č.1/21 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory ze dne 1.3.2021
<br>
<br>
Přítomni: F.Dědina,XXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXX <,>
<br> XXXX XXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Hosté: p.Dědina,P.Kropík
<br> a) schůzi zahájil starosta obce (dále také jako „předsedající“) v 19,15 hodin přivítáním členů
<br> zastupitelstva
<br> b) při zahájení zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů obce,zastupitelstvo obce je usnášení
<br> schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích)
<br> c) ověřovateli zápisu byli navrženi XXX XXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXX,zapisovatelem paní Petra
<br> Plotová.K návrhu nikdo nevznesl žádné námitky <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.1/2021: Zastupitelstvo obce pověřuje ověřovatele zápisu zasedání
<br> zastupitelstva ze dne 1.3.2021,XXXX XXXXX Vandase a XXXX XXXXXX XXXXXX a zapisovatelem
<br> paní Petru Plotovou,všichni oslovení s návrhem souhlasí <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro.7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1/2021 bylo schváleno
<br>
<br> d) přítomní členové zastupitelstva byli seznámeni s výší finančních prostředků obce
<br> e) všichni zúčastněni byli seznámeni s programem dnešní schůze:
<br> 1) Rozpočtová změna č.1,2
2) Projednání prodeje Multicary,sekačky
3) Informace o průběhu dotace na kompostéry a hasičské auto
4) Diskuse
5) Závěr
<br> a starosta navrhl program doplnit o následující bod:
<br> - Smlouva o smlouvě budoucí o Služebnosti inženýrské sítě
<br>
Návrh usnesení č.2/2021: Hlasování o doplnění programu schůze o bod
<br> - Smlouva o smlouvě budoucí o Služebnosti inženýrské sítě
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel: 0
<br>
<br> Usnesení č.2/2021 bylo schváleno
<br>
<br> Předsedající dal hlasovat o schválení programu schůze:
<br> 1) Rozpočtová změna č.1,2
2) Projednání prodeje Multicary,sekačky
3) Informace o průběhu dotace na kompostéry a hasičské auto
4) Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrs...

Načteno

edesky.cz/d/4505636

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz