« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud_71.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_71.pdf
h p r O t s s ł l n ' ' r ) P l Ś u ĺ i t a t u t á r n í m ě s t o o s t r i i l v a Ú ř a d m ě s t s k é h o o b v o d u M a r i á n s k é H o r y a H u l v á k y o d b o r f i n a n č n í V a š e z n a č k a : Z e d n e : Č.j,M W 2 0 Ż I l 0 0 8 / o F / S k S p.z n.: o d d ě l ę n í k a n c e l á ř e v e d e n í o z u 1 2 1 2 0.0 0 0 K ě 9 0.0 0 0 K č 2 2.0 0 0 K ě 8 ' 0 0 0 K ě s r ł r u r Á R ĺ r l ĺ v l Ě s ĺ c l o S T B A V A Ú ř a d m ě s t s k é h o o b v < r d u - Y # ä : ľ,ľ : J : Ľ Ľ _ - ł ť 4 q e 4 v y v ě š e ĺ l a c l n e : - 3 - = 0 3 - ł 0 Ż + - a d K a r l a I n g.J l m a S k l á ř o v á + 4 Ż 0 5 9 9 4 5 9 Ż 3 6.t _ l V y ř i z u j e T e l e f o n : F a x : E - m a i l : s k l a r o v a @ m a r i a n s k e h o r y.c z l l o z p o č t o v é o p a t ř e n í I { a d a m ě s t s k é h o o b v o d u M a ľ i a n s k é H o ľ y a H u l v á k y n a s v é s c h ů z i k o n a n é 2 4.t n o r u z } z l,u s n e s e n í m č.1 9 2 8 / R I 4 o b - M H / 1 8 2 2 1 5 6 t o z h o d l a o n a v ý š e n í ť l n a n č n í c h p r o s t ř e d k ů n a p l a t y z a m ě s t n a n c ů a p o v i n n é p o j i s t n é v n á v a z n o s t i n a v ý v o ř e n í p r a c o v n í c h p Ť i l e ž i t o s t í v r á m c i v e ř e j n ě p r o s p ě š n ý c h p r a c í : U k l í z e ě i v e ř e j n ý c h p r o s t ľ a n s t v í ( d ě l n í c i č i š t ě n í m ě s t a ) z Ú p Č n - o T A - V - 6 l Ż O 2 0 a o T A - V - 2 l l 2 o 2 ).D a t u m : Ż 0 Ż I - 0 3 - 0 Ż V n á v a z n o s t i n a t u t o s k u t e ě n o s t s c h v á l i l a p ř í s l u š n é r o z p o č t o v é o p a t ř e n í,k t e ý m s e : -,z v ý š í p o l ' 4 1 1 6 - o s t a t n í n e i n v e s t i ě n í p ř i j a t é t r a n s f e r y z e s t á t n í h o r o z p o č t u t J Z 1 3 r 0 1 - z v ý š í l 6 1 7 1 - č i n n ĺ : s t m í s t n í s p ľ á v y p o l.5 0 1 1,o R J l Ż,U Z I 3 I 0 I - z v ý š í $ 6 1 7 1 - č i n n o s t m í s t n í s p r á v y p o l.5 0 3 1,o z u I Ż,U Z l 3 1 ' 0 I - z v ý š í $ 6 1 7 1 - č i n...

Načteno

edesky.cz/d/4504744

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
22. 04. 2021
21. 04. 2021
21. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz