« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud_72.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_72.pdf
S t a t u t á r n í
<br> m ě s t o
<br> o s t r a v a
<br> Ú ř a d
<br> m ě s t s k é h o
<br> o b v o d u
<br> M a r i á n s k é
<br> H o r y
<br> a
<br> H u I v á k y
<br> o d b o r
<br> f i n a n č n í
<br> \ \ t ł
<br> o t t ą u l ĺ o ĺ " / Ý ĺ { c
<br> V a š e
<br> z n a č k a :
<br> Z e
<br> d n e :
<br> Č <.>
<br> j ' '
<br> M Í I / 2 l i ) 2 I l 0 1 o l o F / S k
<br> S p <.>
<br> z n.:
<br> V y ř i z u j e :
<br> T e l e f o n :
<br> F a x :
<br> E - m a i l :
<br> I n g <.>
<br> J a n a
<br> S k l á ř o v á
<br> + 4 2 0
<br> 5 9 9
<br> 4 5 9
<br> Ż 3 6
<br> s k l a r o v a @ m a ľ i a n s k e h o r y <.>
<br> c z
<br> \ s [ Ä R ^ * <.>
<br> o d b o r
<br> v n i t ř n í
<br> s p r á W
<br> a š k o l s t v í
<br> o d b o ľ
<br> f i n a n č n í
<br> o R J
<br> 5,1 0
<br> L
<br> D a t u m
<br> 2 0 2 1 - 0 3 - 0 3
<br> R o z p o č t o v é
<br> o p a t ř e n í
<br> R a d a
<br> m ě s t s k é h o
<br> o b v o c t u
<br> M a r i a n s k é
<br> H o ľ y
<br> a H u l v á k y
<br> n a
<br> s v é
<br> s c h ů z i
<br> k o n a n é
<br> 2.b ř e z n a z 1 z l <,>
<br> u s n ę s e n í m
<br> č '
<br> 1
<br> 9 6 4 l R M o b M - M H /
<br> 1 8 2 2 1 3 9
<br> r o z h o d l a
<br> o
<br> p ř e s u n u
<br> f i n a n č n í c h
<br> p ľ o s t ř e d k ů
<br>,r u
<br>,r,ĺ k
<br> r p z d r a v o t ĺ r i c k é h o
<br> m a t e ľ i á l u <.>
<br> V n á v a z n o s t i
<br> n a
<br> t u t o s k u i l e č n o s t
<br> s c h v á l i l a
<br> p ř í s l u š n é
<br> r o z p o č t o v é
<br> o p a t ř e n í <,>
<br> k t e ý m
<br> s e
<br> -
<br> z
<br> v
<br> ý
<br> š í
<br> $
<br> 6 1 7 1 -
<br> ě i n n o s l t
<br> m í s t n í
<br> s p r á v y
<br> p o l <.>
<br> 5 1 3 3 <,>
<br> O R I 5
<br> 1 0 0.0 0 0
<br> K č
<br> -
<br> s n
<br> Í ž í
<br> $
<br> 5 2 1 3
<br> -
<br> k ľ i z o v ł ĺ
<br> o p a t ř e n í
<br> p o l <.>
<br> 5 9 0 3 <,>
<br> O R I 1 0
<br> 1 0 0 ' 0 0 0
<br> K ě
<br> I n g '
<br> M a ľ t a
<br> K u c h a ř o v á
<br> p o v ě ř e n a
<br> v e d e n í m
<br> o d b o ...

Načteno

edesky.cz/d/4504743

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
22. 04. 2021
21. 04. 2021
21. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz