« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Veřejná vyhláška - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovení PÚP uzavírka mostu ev 29016 1, Hejnice EMS Liberec, s r o
odbor dopravy
<br> Městský úřad Frýdlant
<br> nám.T.G.Masaryka 37
<br> 464 01 FRÝDLANT
<br>
<br> ivana.bucharova@mu-frydlant.cz
<br> 488 886 806
<br> 000 000 000
<br>
<br> Podatelna: 488 886 111
<br> DS: Město Frýdlant
<br> IDDS: t27bufd
<br> Web: www.mesto-frydlant.cz
<br> IČ: 00262781
<br> DIČ: CZ00262781
<br> Frýdlant 26.února 2021
č.j.: PDMUFT 4918/2021/OD/Bu
sp.zn.: MUF 595/2021/OD/Bu-007
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Frýdlant,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o provozu“),na základě žádosti ze dne 24.2.2021 podané obchodní firmou
Energetická montážní společnost Liberec,s.r.o <.>,IČ 62740325,Budyšínská 1294,460 01 Liberec <,>
zastoupená na základě plné moci ze dne 7.1.2021 obchodní firmou VIATEX,spol.s r.o <.>,IČ 62740539 <,>
Belgická 4855,466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice,po projednání s dotčeným orgánem Policie České
republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní inspektorát,dne
8.11.2019 pod č.j.KRPL-102220-1/ČJ-2019-180506-03,a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozd.předpisů (dále jen „správní řád“),stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v rozsahu podle grafické přílohy,která je
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (DIO) <.>
<br> Důvod: zvláštní užívání silnice ev.č.III/29016 a uzavírka provozu z důvodu pokládky inženýrských sítí
<br> Platnost stanovení: 6.4.2021 – 8.5.2021
<br> (přesný termín bude uveden v rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání silnic a v rozhodnutí
o uzavírce pozemních komunikací)
<br> Podmínky:
<br> 1) Do...
DIO uzavírka mostu ev 29016 1, Hejnice
' v " ' ' ' ' / _ NAVRH DOPRAVNÉ INZENYRSKEHO OPATRENI: LB - Hejnice _ Klášterní,ppč.256/1,kaN lili?$a
<br> STAVEBNÍ PRÁCE - ÚPLNÁ UZAVÍRKA KAMENNÉHO MOSTU PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY A KYVADLOVÝ PROVOZ NA MOSTĚ PRO DALŠÍ ÚČASTNÍKY SILNfČNÍHO PROVOZU (v pracovní době 8-16 hod.) <.>
<br> I I I I I I I I I i |.I | l l ! I I I l l l I | l I I I I I I | I | l I | I 1 | I I I I J - l 01.*I' I l l I I l l I I I | I | I I I I I l I I | I | 1 I I I I I ! |
<br> mužná m.č.m ' 4 ; “TAG ' a? s! *w-,\ “i % =<
<br> &,".<.>.' I- “ mani" ! iTA-Tlerhanhškanu,v? 08-16hod.',%.'
<br> | | : | | | : 1 | I : : | "mam,<.> O | I | ' | | E\ : : a 50204 : : T “Ě | „31.<.> l i ' [.<.> '.“_ 3.<.> : | [[ + W,EJ! ! : r _ a : É - 7 “ gamů : : i 5: : | *.I | _ - | : : : !-,' I E |.<.> :: _ | | ik_'*_ N.:).i.<.> ' -\ _V \.'.| ! nwm—1101110“ 3“ " ' © m : ' -„ <.>,<.>.-'“' ":>-T _' 1— ' : | | “Ulm.- [ “?i-Lena! Í ':l"'“ V.i Cali“ DES \ / % mutemnhomícaccm E\ : : LÍ :: ;.<.> 1 f- F5" '“ “*“ “L*;'***'_'_::'L„' ' * \\ % u Jnersiyzh.1 ' __ It.u v! : “ -.- horach : :.: | Mé,' | : ' "“Š | * ' | : ' A = : *f*" -' : | „.<.> | Í = mnm “**—"n' '— : : Na F -' ".“ V : : : FJ __ l ',LO“ : : 0 V : k.' | | | | I | | | | | | | | | | | 1 | l I | | | | 1 |
<br> NÁVRH DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ: LB — Hejnice - Klášterní,ppč.25611,kaN STAVEBNÍ PRÁCE — OBJÍZDNÁ TRASA PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY (v pracovní době 8-16 hod.)
<br> :
<br> :
<br> :
<br> "'m _ kiastírfmhskan'; E
<br> * :
<br> |
<br> :
<br> :
<br> l
<br> l
<br> :
<br> ".n * :._,*.<.>.oi' Š "".-"l “* úsnguwmmvéunpnnvozu ; scu nfs * -' <.>
<br> Jan:; a =.<.> _.*'“'“'“*f?1_.u u:.<.> : z.'; _ <.>,<.>,: |
<br> =**).<.>.<.>.<.>.<.>.: E
<br> “\ Použrránzwzz !
<br> |
<br> |
<br> + POZOR :
<br> |
<br> P;,:
<br> 4139 7 - >.::-1<z_1 __,<.> A :
<br> _.<.> |
<br> "* - "í'i-HO dna: Š'W.Éa5 slllln'29016na 'a: *.','.;-]"1 \ 402210bqffJ-TiQQÍGUÍS'JÉi.<.> Kamenném moslě : '! \ r'n'r-“u " \: Hejniclch pro-ib ; A_.___/.__2-.řžt “__-.<.> 7 ' vdobě: 8—16 hod.: "“ UZAVŘENA :
<br> NÁVRH DOP...

Načteno

edesky.cz/d/4504634

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz