« Najít podobné dokumenty

Obec Bocanovice - Rozhodnutí - určené školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bocanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Určené školy 20210302.pdf (265.73 kB)
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Moravskoslezského kraje <,>
<br> kterým se nařizuje vykonávání péče o děti
<br>
<br> Na základě usnesení Vlády České republiky č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6
ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,ve znění ústavního zákona č.300/2000 Sb.<,>
vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a usnesení Vlády České republiky č.212
ze dne 26.února 2021 o přijetí krizového opatření a dle § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb.<,>
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,a k provedení
tohoto usnesení
<br>
<br>
<br> I <.>
<br> určuji
<br>
<br> níže uvedené školy nebo školská zařízená zřízená krajem,obcí nebo dobrovolným svazkem obcí <,>
jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství,které budou vykonávat nezbytnou péči
o děti ve věku od 2 do 10 let,jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů <,>
obecní policie,poskytovatelů zdravotních služeb,orgánů ochrany veřejného zdraví,zaměstnanci
uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb.<,>
o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální
práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách <,>
ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti
podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,zamě...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bocanovice
13. 04. 2021
12. 04. 2021
09. 04. 2021
09. 04. 2021
08. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bocanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz