« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Sedlice - Rozhodnutí hejtmana MSK k určeným školám

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (265.73 kB)
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Moravskoslezského kraje <,>
<br> kterým se nařizuje vykonávání péče o děti
<br>
<br> Na základě usnesení Vlády České republiky č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6
ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,ve znění ústavního zákona č.300/2000 Sb.<,>
vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a usnesení Vlády České republiky č.212
ze dne 26.února 2021 o přijetí krizového opatření a dle § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb.<,>
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,a k provedení
tohoto usnesení
<br>
<br>
<br> I <.>
<br> určuji
<br>
<br> níže uvedené školy nebo školská zařízená zřízená krajem,obcí nebo dobrovolným svazkem obcí <,>
jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství,které budou vykonávat nezbytnou péči
o děti ve věku od 2 do 10 let,jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů <,>
obecní policie,poskytovatelů zdravotních služeb,orgánů ochrany veřejného zdraví,zaměstnanci
uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb.<,>
o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální
práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách <,>
ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti
podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,zamě...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz