« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Změna č. 3 Územního plánu Tučapy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 3 ÚP Tučapy - výkres základního členění území
N výkrěs základním ělěněni úzěrni ÚPLNĚ zNěNi ÚzENNíi © PLÁNU Tučapy pě změně © 1 ně ě z a změně ě %
<br> N % ©e
<br> obec Košice k.ú.Košice u Soběslavi
<br>.<.>,<.> <,>
<br> obec Choustník k.ú.Předboř u Choustníku
<br> 3 sm ea
<br> obec Myslkovíce k.ú.Myslkovíce
<br> ©
<br> obec Budislav k.ú.Budislav
<br> 22222
<br> ? v v
<br> '
<br> 99999
<br> 99999 99999 ggggg
<br> 55555
<br> 55555
<br> obec Sedlečko u Soběslavě k.ú.Sedlečko u Soběslavě
<br> obec Katov k.ú.Katov u Budislavi
<br> 222222
<br> č.oooou.»
<br> ' IHI i c i
<br> obec Zvěrotice k.ú.Zvěrotice
<br> ( 9 999.<.> „_9.<.>.<.> <.>
<br> 33333
<br> \ 'sřřa e„___ ve.<.>.<.>
<br> Legenda coco \-.<.>.<.> “4,4 m.<.> “ = : správní území obce 0000.<.> - llllllll hranice katastrálních území
<br> zastavitelná plochá
<br> plochá přestavby
<br> zastavěné území k 1.2.2020
<br> obec Přehořov
<br> k.ú.Kvasejovice u Soběslavi plochá nebo koridor,v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
<br> Š
<br> obec Mezná k.ú.Mezná u Soběslavi
<br> výkrěs základním ělěněníi úzěmíi
<br> ÚPLNĚ ZNĚNÍÍ ÚZEMNÍÍHQ PLÁNU Tučapy pě změně č,1,změně č,2 a změně č.<.> 3
<br> Záznam o účinnosti
<br> správní orgán,který posledni změnu pořadové čislo poslední změny: udal: * 3
<br> Zastupitelstvo obce Tučapy
<br> datum nabýtí účinnosti poslední změny:
<br> oprávněna úřední osoba pořizovatele otisk úředního razítka pořizovatele
<br> jméno a příjmení: lng.XXXXXX XXXXXXXXXXX funkce: oprávněna úřední osoba pořizovatele
<br> podpis:
<br> jméno a příjmení: XXXXX XXXXX funkce: starostka obce Tučapy
<br> podpis:
<br> O 50 100 200 300 400 500m
<br> MZH:—
<br> měřnko1:5000
úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 3 ÚP Tučapy - výkres VPS VPO a asanací

úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 3 ÚP Tučapy - textová část
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU Tučapy
po změně č.1,č.2,č.3
<br>
<br> Záznam o účinnosti
<br> správní orgán,který poslední změnu
<br> vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Tučapy
<br> pořadové číslo poslední změny:
<br> 3
<br> datum nabytí účinnosti poslední změny:
<br>
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> jméno a příjmení: Ing.Simona
<br> Ťoupalíková
<br> funkce: oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> podpis:
<br>
<br> jméno a příjmení: XXXXX XXXXX
<br> funkce: starosta obce Tučapy
<br> podpis:
<br>
<br> otisk úředního razítka pořizovatele
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> OBSAH
<br> a) vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> b) základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> c) urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> d) koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 15
<br> e) koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití <,>
územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochranu před povodněmi <,>
<br> rekreaci,dobývání ložisek nerostných surovin a podobně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.18
<br> f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením přev...
úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 3 ÚP Tučapy - koordinační výkres
" " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "" " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " ...
úplné znění po vydání změn č. 1, 2, 3 ÚP Tučapy - hlavní výkres
" " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "" " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " ...
změna č. 3 ÚP Tučapy - výkres základního členní území
N výkres zákíeeíníhe ěíenění úzenní znněne © 3 územníhe níánn Tněeny
<br> obec Košice k.ú.Košice u Soběslavi
<br> „ 3 sm ea
<br> obec Myslkovíce k.ú.Myslkovíce
<br> 22222
<br> 99999
<br> ! \,e!.',»
<br> ggggg
<br>.99 9."! 555555
<br> obec Sedlečko u Soběslavě k.ú.Sedlečko u Soběslavě
<br> 222222
<br> č.ooooo.<.>
<br> obec Zvěrotice k.ú.Zvěrotice
<br> ( Q 99.vg.<.> „_Q.<.> <.>
<br> 33333
<br> vs- ve.<.> \._ *!.<.>.<.>
<br> obec Přehořov k.ú.Kvasejovice u Soběslavi
<br> obec Mezná k.ú.Mezná u Soběslavi
<br> výkres zákíadního ěllenění území změna č,3 územního plánu Tučapy
<br> Záznam o účinnosti
<br> vydávající správní orgán: datum nabytí účinnosti:
<br> Zastupitelstvo obce Tučapy
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele otisk úředního razítka pořizovatele jméno a příjmení: Ing.Simona 'l'oupalíková
<br> funkce: oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> podpis:
<br> jméno a příjmení: XXXXX XXXXX funkce: starosta obce
<br> podpis:
<br> razítko projektant
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> VXastibořXX.XXX XX Soběslav
<br> datum vyhotovení: únor 2021
<br> vypracoval:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> odpovědný projektant: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> číslo paré:
<br> X XX XXX XXX 300 400 500m
<br> MZH:—
<br> měřítko 1:5 000
<br> „O
<br> '.'-I-|-|-|-|-|-|-l'\'
<br> |.<,>
<br> obec Choustník k.ú.Předboř u Choustníku
<br>.<.>,<.> I-I-|-|-l-|-l-l-
<br> ©
<br> obec Budislav k.ú.Budislav
<br> 16- '“,<.>.ůiů !
<br> obec Katov k.ú.Katov u Budislavi
<br> Legenda
<br>.správní území obce ""-"" hranice katastrálních území zastavitelná plochá
<br> plochá přestavby
<br> zastavěné území k 1.2.2020
<br> plochá nebo koridor,v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
<br> Š
změna č. 3 ÚP Tučapy - výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací

změna č. 3 ÚP Tučapy - textová část - pro vydání
Obec Tučapy
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Tučapy,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“) <,>
<br> za použití § 43 odst.4 stavebního zákona,§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 13 a přílohy
<br> č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a
<br> způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen „vyhláška 500“) formou opatření obecné
<br> povahy
<br>
<br> v y d á v á
<br> změnu č.3 územního plánu Tučapy
<br>
<br>
Záznam o účinnosti
<br> vydávající správní orgán:
<br> Zastupitelstvo obce Tučapy
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> jméno a příjmení: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> funkce: oprávněná úřední osoba
<br> pořizovatele
<br> podpis:
<br>
<br> jméno a příjmení: XXXXX XXXXX
<br> funkce: starosta obce
<br> podpis:
<br>
<br> otisk úředního razítka pořizovatele
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovatel:
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXX
Vlastiboř XX,XXX XX Soběslav
<br> razítko projektant
<br> datum vyhotovení: únor 2021
<br> vypracoval:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> odpovědný projektant:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> číslo paré:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> I.Obsah změny územního plánu
<br>  V kapitole a) se datum „1.května 2015“ nahrazuje textem „1.února 2020“ <.>
<br>  V kapitole c) se před tabulkou zastavitelných ploch vypouští bez náhrady celý odstavec
„výčet jednotlivých lokalit zastavitelných ploch“ <.>
<br>  V kapitole c) se v úvodu části „výčet jednotlivých lokalit zastavitelných ploch“ text „T1-
T17“ nahrazuje označením „T“ <.>
<br>  V kapitole c) se v úvodu části „výčet jednotlivých lokalit zastavitelných ploch“ text „B1- B5“
nahrazuje označením „B“ <.>
<br>  V kapitole c) se v úvodu části „výčet jednotlivých lokalit zastavitelných p...
změna č. 3 ÚP Tučapy - schema řešených území.pdf
fouhhce „ „ Padá/ek
<br> \ Hvoz'decka
<br> [WV/458 7
<br> / U mhelny
<br> Kama/mý,yb
<br> / /
<br> Dvorecka DOVoha
<br> ( z _ \ Za Struhou
<br> Ke Zmrhalu *
<br> XXXXXX XXXXXXXX razítko projektant Vlastiboř XX,XXX XX Soběslav
<br> datum vyhotovení: únor 2021
<br> vypracoval:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> odpovědný projektant:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> číslo paré:
<br> X XXX XXX XXX 900 1 200 1 500 m
<br> Ed:—=—
<br> měřítko 1:15 000
změna č. 3 ÚP Tučapy - koordinační výkres.pdf
" " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "" " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " ...
změna č. 3 ÚP Tučapy - hlavní výkres.pdf
" " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "" " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " ...
změna č. 3 ÚP Tučapy - hlavní výkres - změny funkčního využití.pdf
" " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> !
<br> !
!!
<br> !
!
!
!
<br> !
! ! !
<br> !
<br> !
!! !
<br> !
! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
!
!!!!
<br> !
<br> !
<br> !
!!!
<br> !
!
!
!
!
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !!
!
!
!
!
!
!
!
<br> !!
!
!
!
!
!
!
!
<br> !
<br> !!!
!
!
!
!
!
!
! !! !!
<br> !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !! !!! !!!!!
<br> !!
!
!
<br> !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
<br> !
!
!
!
!
!
! !
<br> !
! !!
<br> !
!
!
!
<br> !
!
!
!
! !!!!!!! !!!!!!! ! !!!!
<br> !
!
!
<br> ! ! ! ! !! !! !!
!
<br> !!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
<br> !!!
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! !! !!! ! !!!!
!
!
!!!
<br> !
!
!
!
! !
<br> !! !
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<br> !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> ! !
!
!!
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
!
!
!
!
<br> !
<br> !!
!
!
!
! !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> !
<br> !!
!!
<br> !
!
!
!
!
!
! !! !! !!!! !
<br> !!
!!!! !!
<br> !!! ! !! !!!! !!! ! !!! !!!!!!!!! !!!!
!
!
!
<br> !
!
!
!
!
...
Změna č. 3 Územního plánu Tučapy - Veřejná vyhláška.pdf
Obec Tučapy
<br> IČO: 00253049 Tučapy čp.19,391 26 Tučapy u Soběslavě tel.: 381 594 736
<br> Zveřejněno dne: 2.3.2021
<br> Sejmuto dne:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> kterou se dle ust.& 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řád“) a v návaznosti na $ 550 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“) oznamuje,že Zastupitelstvo obce Tučapy dle ust.© 6 odst.5) písm.c) stavebního zákona a v souladu s š 54 odst.2 stavebního zákona,za použití 5 43 odst.4 stavebního zákona,& 171 a následujících správního řádu,š 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.„ o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů svým usnesením ze dne 22.2.2021 schválilo vydání
<br> změny č.3 územního plánu Tučapy <.>
<br> Změna č.3 územního plánu Tučapyje zpracována na část správního území obce Tučapy — viz řešené území <.>
<br> Jelikož vzhledem k rozsahu změny č.3 územního plánu Tučapy a úplného znění územního plánu po této změně není možné je vyvěsit na úřední desce,je celá změna č.3 územního plánu Tučapy a úplné znění územního plánu po této změně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce Tučapy (www.tucapycz),a to od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů.Dále jsou změna č.3 územního plánu Tučapy včetně jejího odůvodnění a úplné znění územního plánu po této změně připraveny k nahlédnutí na Obecním úřadu Tučapy od data zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů <.>
<br> Podle 5 55c stavebního zákona změnu územního plánu a úplné znění územního plánu po této změně doručí obec veřejnou vyhláškou.Dnem doručení změny č.3 územního plánu Tučapy a úplného znění nabývá změna účinnosti <.>
<br> Vydaná změna č.3 územního plánu Tučapy,včetně dokladů o jejím pořizování,ukládá pořizovatel u obce,pro kterou byla pořízena.Změnu č.3 a úplné znění územního plánu po vydání ...

Načteno

edesky.cz/d/4502104

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Stavby   Rozpočet   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz