« Najít podobné dokumenty

Obec Podolí (Vsetín) - Usnesení ze zasedání zastupitelstva Zobrazit příspěvek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podolí (Vsetín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 12
usrresení z 12,zasedání Zastr"rpitelstva obce Poclolí,konané dne 9.12.2020 v l7:00 hoclin v zasedací rnístrrosti obecnílro ťrřaclrr 12l1 Schválení programu zasedání Zastupitelstvo obce Podolí sclrvaluje progral1l zasedár-rí dle předloženélro návrhu.Izl2 volba návrhové komise Zastupitelstvo obce Podolí zvolilo návrlrovou korrrisi rl tomto složení: p.XXXXXX XXXXXXXXXXX a Marii Kozákovou Předsedou byla zvolena p.XXXXXX XXXXXXXXXXX rXB Připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání Připorrrínky k zápisrr a usnesení z pŤedcházejícího zasedáni nebyly vzneseny.12l4 Sclrvírlcní zapojení do ltoíilrancov/tItí soc.služclr v Milrr Valašskorrieziříčsko-I(elečsko rra obclobí 2020-2030 dle pr'edloženého trár,t,hrt.l2l7 Schvrilení smlouvy o poskytování služeb GDPR Zastupitelstvo obce sclrvaluje Strrlouvu o poskytovárrí sltržeb pověřence pro ochranu osobních ťrclajů a pověr'uje starosttt obce jejírn podpisern,l2l8 Schválení koupě žacího strojc l{ider Husqvarna P524 EFI Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje kor,rpi žacího stroje Ricler Husqvarna P524 EFI,a pověřuje starostu obce.jeho nákupem,12l9 Schvirlení koupě plotostřihu Zastrrpiielstvo obce schvalr-rje koupi plotostřihu a pověřrrie starostu obceielro trákltpetn.l2l10 Sclrválení architekta na zmčnu ÚP r.t lrodolí Zasttrpitelstvo obce Podolí sclrvaluje arclritekta pro změnu č.l ÚP Poclolí p.Ing,I.1tbora Sawickélro ve výši 115.000,-Kč a sclrvalr_rje paušálrrí podíl ria rrákladeolr žac,latelťt o znrěntt č.1 ÚP Poclolí ve výši 8 000.-Kč.12l11 Schválení rozpočtového opatření č.3 za rol<2020 Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje návrlr ťrpravy rozpočtu č.3 v pr'edloženénr zněni.12112 Scbválení návrhu rozpočtu na rok 2021 ZastLrpitelstvo obce Podolí schvalrrie Návrlr rozpočttr obce na rol<2021ve výši 5,705.000,-Kč.ZastLrpitelstvo obce Podolí opravňuje ťrčetní oboe provést opravy vynucené případrrou novelizací vyhlášky č.32312002 Sb <.>,o rozpočtové sl

Načteno

edesky.cz/d/4500742

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podolí (Vsetín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz