« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Postřekov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-spu.pdf
<.> sm STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKOVÝ UŘAD Sídlo: Husinecká 10241113 <.>,130 00 Praha 3 - Žižkov,Ičo: 01312774,DIČ: CZ 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice Haltravská 438,Týnské Předměstí,344 01 Domažlice __,io— " " ( RM) Pí'lr'šTREKOW Vas dopis zn.: %$,2 Ze dne:,'.Naše značka: SPU 064828í2021 IDošlrw 33 »Í,1 Spisová značka: SP3109/2021-504202 ! Vyřizuje.: lng.XXXXX XXXXXXX Cís.jedn.<.> „./Zú f XXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Tel.: 725002563 “*" ' * lD DS: z49per3 E-mail: m.gebauer©spucr.cz Datum.24.2.2021 SPU 06432812021
<br> iiijjjjjjjjjnimi
<br> Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Postřekov (Vyhláška)
<br> OZNÁMENÍ
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice.jako správní orgán věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle 5 19 písmene 9) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),a dle 5 5 odst.3 vyhlášky MZe č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci (dále jen „vyhlášky“) za účelem jednotného vedení celostátní databáze aktuálních údajů o BPEJ v číselném a mapovém vyjádření,revizi současného stavu půdních a klimatických podmínek zemědělských pozemků v katastrálním území Postřekov,číselný kód ČSÚ 726168,včetně posouzení přesnosti vymezení BPEJ prováděné v letech 1970-1971 na základě Usnesení vlády č.101/1971,shledala důvody pro aktualizaci BPEJ,resp.pro ověření,doplnění a upřesnění údajů o BPEJ v tomto katastrálním území <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice nyní v souladu s ust.5 5 odst.3 shora citované vyhlášky
<br> o z n a m u j e zahájení aktualizace...

Načteno

edesky.cz/d/4500156

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz