« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místní pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové
Magistrát města Brna
Odbor dopravy B R | N J O |
Č.J.: MMB/0091905/2021/KU VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
SP.ZN.: 5400/QD/MMB/0091905/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612/klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: 4.3.Úřad městské části města Brna
Brno-Líšeň
<br> Sejmuto dne:,3.2-02 j Jírova 2,628 00 Brno
"1"
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu'") <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno - venkov (dotčený orgán podle
ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-22924-1/ČJ-2021-0600DI <,>
ze dne 18.02.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci - místní komunikaci ul.Josefy Faimonové ve městě Brně podle výkresové
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu obnovy kabelového vedení pro nízké napětí na ul.Josefy Faimonové <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 01.04.2021 - 31.07.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí
silničního správního úřadu o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ‘") B 28 „Zákaz zastavení“,IZ 8a „Zóna s dopravním
omezením“,IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ a IP 22 „Změna organizace dopravy“ se
umístí dle §19a odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních ko...

Načteno

edesky.cz/d/4496547

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz