« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Sbírka zákonů č.38, č.39 a č.40 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb039-21.pdf [0,28 MB]
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 39 Rozeslána dne 26.února 2021 Cena Kč 111,–
<br> O B S A H :
<br> 96.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
30 dnů od 00:00 hodin dne 27.února 2021
<br> 97.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 98.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 99.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 100.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 101.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 102.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 103.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 104.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 105.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 106.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 107.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 108.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 109.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 110.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 111.Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu
<br> 112.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 113.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 114.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 96
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 26.února 2021 č.196
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br> vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný j...
sb038-21.pdf [0,15 MB]
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 38 Rozeslána dne 26.února 2021 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 94.Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 95.Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
<br>
<br> 94
<br> ZÁKON
<br> ze dne 26.února 2021
<br> o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
a o změně některých souvisejících zákonů
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19
<br> § 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Tento zákon upravuje opatření pro zvládání
epidemie onemocnění COVID-19 způsobené no-
vým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2
(dále jen „epidemie COVID-19“) a jejích dopadů na
území České republiky <.>
<br> (2) Nestanoví-li tento zákon jinak,použije se
zákon č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o ochraně ve-
řejného zdraví“) <.>
<br> (3) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je vy-
hlášen stav pandemické pohotovosti.Stav pande-
mické pohotovosti lze ukončit či znovu obnovit
usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh
vlády nebo jedné pětiny všech poslanců.Usnesení
o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho
obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů <.>
<br> § 2
<br> Mimořádná opatření
<br> (1) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „minis-
terstvo“),krajská hygienická stanice nebo Hygienic-
ká stanice hlavního města Prahy (dále jen „krajská
hygienická stanice“) může za účelem likvidace epi-
demie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného
vzniku nařídit mimořádné opatření,kterým přikáže
určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného
účelu,nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo
služby,jejichž výkonem by mohlo být šířeno one-
<br> mocnění COVID-19,anebo stanoví podmínky pro-
vádění takových činností nebo poskytování tako-
vých služeb.Ministerstvo může nařídit mim...
sb0040-2021.pdf [0,09 MB]
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 40 Rozeslána dne 28.února 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 115.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.113/2021 Sb <.>
<br>
<br> 115
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 28.února 2021 č.218
<br> o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.113/2021 Sb <.>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda mění s účinností ode dne 1.března 2021 od 00:00 hod.usnesení vlády ze dne 26.února 2021 č.216 <,>
vyhlášené pod č.113/2021 Sb <.>,tak,že na konci bodu XI.se tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se nový
bod XII <.>,který zní:
<br> „XII.ukládá 1.místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I.až IV.tohoto
usnesení.“ <.>
<br> Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy <,>
primátoři,starostové
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.115 / 2021Strana 938 Částka 40
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Částka 40 Strana 939
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Strana 940 Částka 40
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Částka 40 Strana 941
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Strana 942 Částka 40
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Částka 40 Strana 943
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM
<br> Tato částka je rozesílána přednostně před částkami 36/2021 Sb.a 37/2021 Sb <.>
<br> Redakce
...

Načteno

edesky.cz/d/4495403

Meta

Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz