« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Omezení pohybu od 1.3.2021 - informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb039-21
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 39 Rozeslána dne 26.února 2021 Cena Kč 111,–
<br> O B S A H :
<br> 96.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
30 dnů od 00:00 hodin dne 27.února 2021
<br> 97.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 98.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 99.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 100.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 101.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 102.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 103.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 104.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 105.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 106.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 107.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 108.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 109.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 110.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 111.Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu
<br> 112.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 113.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 114.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 96
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 26.února 2021 č.196
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br> vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný j...
sb038-21
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 38 Rozeslána dne 26.února 2021 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 94.Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 95.Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
<br>
<br> 94
<br> ZÁKON
<br> ze dne 26.února 2021
<br> o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
a o změně některých souvisejících zákonů
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19
<br> § 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Tento zákon upravuje opatření pro zvládání
epidemie onemocnění COVID-19 způsobené no-
vým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2
(dále jen „epidemie COVID-19“) a jejích dopadů na
území České republiky <.>
<br> (2) Nestanoví-li tento zákon jinak,použije se
zákon č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o ochraně ve-
řejného zdraví“) <.>
<br> (3) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je vy-
hlášen stav pandemické pohotovosti.Stav pande-
mické pohotovosti lze ukončit či znovu obnovit
usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh
vlády nebo jedné pětiny všech poslanců.Usnesení
o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho
obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů <.>
<br> § 2
<br> Mimořádná opatření
<br> (1) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „minis-
terstvo“),krajská hygienická stanice nebo Hygienic-
ká stanice hlavního města Prahy (dále jen „krajská
hygienická stanice“) může za účelem likvidace epi-
demie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného
vzniku nařídit mimořádné opatření,kterým přikáže
určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného
účelu,nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo
služby,jejichž výkonem by mohlo být šířeno one-
<br> mocnění COVID-19,anebo stanoví podmínky pro-
vádění takových činností nebo poskytování tako-
vých služeb.Ministerstvo může nařídit mim...
otázky a odpovědi
Cestování v rámci okresu a hl.m.Prahy
<br> Pokud pojedu do zaměstnání,musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?
NE,pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad <.>
<br> Pokud půjdu na nákup,lékaři nebo na úřad,musím mít u sebe nějaké potvrzení?
NE,v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete <.>
<br> Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka,venčení psů apod.?
ANO.Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce,NIKOLIV OKRESU.Venčení psů v noci je do 500 od bydliště <.>
<br> Mohu si jít zaběhat?
ANO,běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce,NIKOLIV OKRESU.Přitom by se neměly stýkat osoby,které spolu nežijí ve společné domácnosti <.>
<br> Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?
ANO.Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu <.>
<br> Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče,prarodiče),když bydlí ve stejném okresu?
NE,pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb,o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např.k lékaři nebo na úřad.Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru <.>
<br>  
Cestování mimo okres a hlavní město Prahu
<br> Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres,kde mám bydliště,čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele,které lze vystavit i na určité období.V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance.Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra <.>
Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně,pokud je z nich jasné,že potřebujete cestovat do jiného okresu <.>
<br> Pokud pojedu mimo okres,co musím mít u sebe (lékař,úřady)?
Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení,kde uvedu místo,čas a cíl cesty.Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou.Stále však musí jít o cestu,která skutečně spadá do povolených výjimek.Policie může ověřovat podezřelé případy,například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodi...
Potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace
formular cesty mimo praci
Doklad podle bodu III.usnesení vlády č.216 ze dne 26.2.2021
Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………
adresa: ………………………………………………………………………………………………………… <.>
číslo občanského průkazu,příp.cestovního dokladu: …………………………………………………….<.>
uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště[footnoteRef:1]): [1: Slouží i pro návrat zpět.]
<br> · cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění nezbytného doprovodu,nebo do zařízení veterinární péče <,>
· zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu,zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata,odkládání odpadu <,>
· vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného doprovodu <,>
· výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění
· bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
· ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče,včetně dobrovolnické činnosti <,>
· individuální duchovní péče a služby <,>
· veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury <,>
· služeb pro obyvatele,včetně zásobování a rozvážkové služby <,>
· veterinární péče <,>
· účast na pohřbu <,>
· vzdělávání včetně praxe a zkoušek <,>
· účast na hromadné akci <,>
· vycestování z České republiky (nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů,například letenky,potvrzení o ubytování apod.)
· výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti neuvedené výše,a to
za tímto konkrétním důvodem …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… <.>
kontaktní údaje (včetně telefonního čísla) objednatele nebo osoby,u které se výše uvedená činnost má vykonat:
…………………………………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> uvádím,že v jednom z výše označených důvodů cestuji do místa: ………………………………… <.>
<br> …………………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
Podepsáno v den,hodinu: ……………………………….<.> Podpis: ……………………………… <.>
cestne prohlaseni vzor

Načteno

edesky.cz/d/4493523

Meta

Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz